Krajowa Sekcja Morska
Marynarzy i Rybaków

NSZZ Solidarność

Koronawirus - ważne informacje i porady dla marynarzy

2020-01-31

Porady i najnowsze doniesienia dotyczące koronawirusa. Międzynarodowa Federacja Transportowców (ITF) ściśle przestrzega wszystkich rad Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) dotyczących wybuchu epidemii, która pojawiła się w mieście Wuhan, głównym krajowym i międzynarodowym węźle transportowym.

Wzywamy wszystkie rządy i firmy transportowe aby wdrożyły wszelkie dostępne środki, które pomogą ograniczyć ryzyko przeniesienia śmiertelnego koronawirusa do światowego transportu. Jest to szczególnie ważne dla linii lotniczych, pracowników przygranicznych, wycieczkowców, marynarzy i pracowników portowych, którzy znajdują się na pierwszej linii ognia epidemii.

WHO doradziła rządom aby były przygotowane do powstrzymania, w tym także do aktywnego nadzoru, wczesnego wykrywania, izolacji i postępowania z wykrytymi przypadkami, śledzenia kontaktów i zapobiegania dalszemu rozprzestrzenianiu się infekcji.

Aby powstrzymać wybuch epidemii i zminimalizować wszelkie ryzyko zakażenia i ochronić pracowników przed śmiertelnym wirusem, rządy na całym świecie powinny niezwłocznie podjąć działania  i wdrożyć ścisłe procedury bezpieczeństwa biologicznego na lotniskach i w portach, w tym także procedury mające na celu identyfikację potencjalnie zainfekowanych pasażerów, załóg i marynarzy przybywających z obszarów, które budzą obawy.

Linie lotnicze, lotniska, operatorzy linii wycieczkowych, przedsiębiorstwa żeglugowe i operatorzy portów, muszą przekazywać pracownikom najnowsze informacje dotyczące wybuchu choroby i postępować zgodnie z najlepszymi praktykami w zakresie protokołów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnić dostawy sprzętu ochrony osobistej, wprowadzić procedury dla pasażerów, załogi i pracowników z objawami infekcji oraz ustalić szczegółowe wytyczne dla tych pracowników, którzy zajmują się przypadkami podejrzeń o zarażenie.

Aby zapewnić załogom odpowiedni odpoczynek, zgodnie z ustawodawstwem krajowym, należy zastosować bezpieczne poziomy obsady załogowej.

Poniżej znajdują się bardziej szczegółowe porady dla pracowników linii lotniczych oraz marynarzy, dokerów i pracowników przemysłu morskiego. Wszystkie one dotyczą wszystkich pracowników i firm we wszystkich sektorach transportu.

Porady dla linii lotniczych i pracowników linii lotniczych

Linie lotnicze nie powinny ograniczać możliwości pracowników do własnej ochrony w jakikolwiek sposób, w tym poprzez:

 •         Umożliwienie załogom linii lotniczych i personelowi naziemnemu noszenia odpowiedniego sprzętu ochronnego – w tym gumowych rękawic i masek na twarz.
 •          Zapewnienie załogom linii lotniczych i personelowi naziemnemu czasu i odpowiednich przerw na podjęcie wszelkich niezbędnych środków ostrożności w celu ochrony przed zarażeniem.
 •         W przypadku zarażenia pracownika lotnictwa priorytetem powinna być jego izolacja w domu a pracownik powinien być nadal odpowiednio opłacany.

Porady dla członków załóg:

 •       Zachęcaj wszystkich członków załogi aby przestrzegali higieny rąk oraz dróg oddechowych, zwłaszcza podczas kaszlu czy kichania.
 •         Załoga powinna stosować środki dezynfekujące i myć ręce po każdym kontakcie z pasażerem lub  inną załogą.
 •          W przypadku postoju w kraju, w którym wybuchła epidemia koronawirusa, zaleca się aby załoga pozostawała jak najdłużej w hotelu i jak przestrzegała higieny rąk i dróg oddechowych oraz bezpiecznych zasad żywienia (więcej informacji poniżej).

Jeżeli podróżny lub członek załogi samolotu ma oznaki i objawy infekcji, postępuj zgodnie z wytycznymi Międzynarodowego Stowarzyszenia Transportu Lotniczego (IATA) dla personelu pokładowego:

 •          Zapytaj chorego podróżnego dokąd podróżował w ciągu ostatnich 21 dni.
 •          Zadzwoń po pomoc medyczną na ziemi lub na pokładzie i postępuj zgodnie z ich radami.
 •      Jeżeli to możliwe, spróbuj odizolować chorego podróżnego i przenieść sąsiadujących z nim pasażerów. Jeżeli nie ma miejsc – rozważ rozdanie masek sąsiadującym pasażerom
 •        Wyznacz jednego członka personelu pokładowego, który będzie opiekował się chorym podróżnym.
 •           Wyznacz jedną toaletę na wyłączny użytek chorego podróżnego.
 •          Zażądaj od pasażerów i członków załogi używania masek na twarz i wymieniaj je w razie potrzeby.
 •          Zachęcaj pasażera do przestrzegania higieny rąk i dróg oddechowych:
  •    Zapewnij chusteczki i doradź podróżnemu aby zakrywał usta i nos podczas mówienia,  kichania i kaszlu.
  •      Poinformuj chorego o właściwej higienie rąk.
  •     Zapewnij worek na chorobę powietrzną, który będzie używany do bezpiecznego usuwania tkanek.
 •       Załoga powinna znajdować się w odległości co najmniej jednego metra od chorego pasażera chyba, że nosi odpowiednie ubranie ochronne.
 •       Jeżeli wymagane jest dotknięcie chorego pasażera załoga powinna nosić odpowiedni sprzęt ochronny.
 •  Wszystkie zabrudzone przedmioty (chusteczki, maski, koce, itp.) powinny być przechowywane w torbie – o ile jest dostępna - przeznaczonej na zagrożenia biologiczne. Jeżeli nie, to należy zapakować je w torbę plastikowa i oznaczyć jako „zagrożenie biologiczne” .
 •   Zapytać współpasażerów czy mają podobne objawy.
 •   Poinformować kapitana aby zgłosił podejrzaną (-e) sprawę (-y) kontroli ruchu lotniczego i lokalnym władzom zajmującym się zdrowiem publicznym.
 •   O ile służby medyczne nie zalecą inaczej, należy poprosić wszystkich podróżnych siedzących w tym samym rzędzie, 2 rzędy z przodu i 2 rzędy za chorym pasażerem aby wypełnili formularze (jeśli są dostępne), które pozwolą zlokalizować podróżnych.

Porady dla przemysłu morskiego, marynarzy i dokerów

Wiele porad dla pracowników lotnictwa dotyczy także pracowników na statkach wycieczkowych oraz w całym przemyśle morskim i transporcie.

Poniższe rady Międzynarodowego Stowarzyszenia Zdrowia Morskiego odnoszą się bardziej do przemysłu morskiego, marynarzy i dokerów:

 •         Nie ograniczaj mustrowania/zmustrowywania marynarzy w portach, których nie dotyczy infekcja.
 •       Nie ograniczaj koniecznych wizyt na statkach agentów portowych, personelu serwisowego, kapelanów i innych pracowników.
 •          Nie odwiedzaj rynków żywności w Chinach i unikaj zaopatrywania się w ryby i drób w Chinach.
 •          Nie spożywaj surowych jajek, mleka i mięsa.
 •          Przestrzegaj ścisłej higieny żywności aby uniknąć zanieczyszczenia krzyżowego.
 •          Zapewnij ochronę twarzy całej załodze (5 sztuk na osobę).
 •        Zapewnij szczepienia przeciwko grypie, środki do dezynfekcji rąk na bazie alkoholu oraz ochronę twarzy dla inspektorów statków i innych członków załogi, którzy podróżują do Chin.
 •        Jeżeli członek załogi zachoruje, a podróżował do obszarów objętych epidemią na 2 – do 12 dni przed zamustrowaniem, to musi pozostać w swojej kabinie.
 •        Jeżeli na statku jest chory członek załogi to należy wypełnić morską deklarację stanu zdrowia i powiadomić odpowiednie władze portowe oraz skonsultować się ze służbami medycznymi w następnym porcie.

Sposoby ochrony siebie i innych przed korona wirusem

Obecnie nie ma szczepionki zapobiegającej zakażeniu wirusem Corona a najlepszym sposobem ochrony przed infekcją jest unikanie narażania się na tego wirusa.

Zgodnie z radami ONZ wymienione codzienne nawyki mogą pomóc zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa:

 •         Często myj ręce ciepłą wodą z mydłem przez co najmniej 20 sekund lub używaj środków do dezynfekcji rąk na bazie lakolu.
 •         Zakrywaj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką podczas kichania lub kaszlu.
 •          Unikaj dotykania oczu, nosa i ust niemytymi rękami.
 •           Unikaj bliskiego kontaktu z każdym, kto ma gorączkę lub kaszel.
 •          Zostań w domu, jeśli jesteś chory.
 •      Jak najszybciej uzyskaj pomoc medyczną, jeśli masz gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu i poinformuj służby medyczne o swoich podróżach.
 •     Unikaj bezpośredniego, niezabezpieczonego,  kontaktu z żywymi zwierzętami oraz powierzchni mających kontakt ze zwierzętami podczas odwiedzania rynków żywności w zagrożonych obszarach.
 •      Unikaj jedzenia surowych lub niedogotowanych produktów pochodzenia zwierzęcego i zachowuj ostrożność podczas obchodzenia się z surowym mięsem, mlekiem lub jajami aby uniknąć zanieczyszczenia krzyżowego.

W miarę rozwoju sytuacji ITF będzie dostarczać dalszych aktualnych informacji. Bądź na bieżąco z poradami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) na ich stronie internetowej.

Tłumaczenie ze strony internetowej ITF.

Aktualności, wydarzenia

2021-08-17
Nowe wydanie Biuletynu Morskiego Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ "Solidarność"
2021-08-13
Wiedza to potęga a nowe narzędzie internetowe ITF zapewni ją marynarzom
2021-08-10
Wystąpienie strony związkowej w sprawie podatków marynarskich
2021-08-06
Państwa, które pobierają opłaty lecz unikają zobowiązań: ITF rozszerzyła listę państw FOC
2021-08-02
Szczepienia marynarzy
2021-07-29
ETF i ECSA z zadowoleniem przyjmują decyzję WHO o priorytetowym traktowaniu marynarzy w szczepieniach przeciwko COVID-19
2021-07-08
Sejmowa Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej jednomyślnie za wprowadzeniem podwyżek wynagrodzeń dla pracowników Morskich Służb Poszukiwania i Ratownictwa
2021-07-01
Ważna informacja dla marynarzy zatrudnionych na statkach pod banderą zarejestrowaną w Norweskim Międzynarodowym Rejestrze Statków (NIS)
2021-06-28
Dzień Marynarza bez szczepionek i bez przywrócenia naszych praw nie ma sensu
2021-06-17
Nowe informacje w sprawie porozumienia pomiędzy Polską i Norwegią w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w stosunku do polskich marynarzy zatrudnionych na statkach NIS ...
2021-05-24
Aby powstrzymać kryzys załogi w trzeciej fali konieczne jest globalne wprowadzenie szczepionek
2021-05-14
Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" przeciwko wykluczeniu marynarzy z projektu Dyrektywy o adekwatnych wynagrodzeniach minimalnych w UE
2021-05-07
Grupa zadaniowa ONZ powinna zbadać dlaczego rządy nie wypełniały zobowiązań wobec marynarzy podczas pandemii
2021-05-07
Marynarze powracający z Brazylii, Indii i RPA zwolnieni z kwarantanny
2021-04-27
"Status specjalny" marynarzy nadal jest przeciwko nim wykorzystywany - czas to zatrzymać