Krajowa Sekcja Morska
Marynarzy i Rybaków

NSZZ Solidarność

Koronawirus - ważne informacje i porady dla marynarzy

2020-01-31

Porady i najnowsze doniesienia dotyczące koronawirusa. Międzynarodowa Federacja Transportowców (ITF) ściśle przestrzega wszystkich rad Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) dotyczących wybuchu epidemii, która pojawiła się w mieście Wuhan, głównym krajowym i międzynarodowym węźle transportowym.

Wzywamy wszystkie rządy i firmy transportowe aby wdrożyły wszelkie dostępne środki, które pomogą ograniczyć ryzyko przeniesienia śmiertelnego koronawirusa do światowego transportu. Jest to szczególnie ważne dla linii lotniczych, pracowników przygranicznych, wycieczkowców, marynarzy i pracowników portowych, którzy znajdują się na pierwszej linii ognia epidemii.

WHO doradziła rządom aby były przygotowane do powstrzymania, w tym także do aktywnego nadzoru, wczesnego wykrywania, izolacji i postępowania z wykrytymi przypadkami, śledzenia kontaktów i zapobiegania dalszemu rozprzestrzenianiu się infekcji.

Aby powstrzymać wybuch epidemii i zminimalizować wszelkie ryzyko zakażenia i ochronić pracowników przed śmiertelnym wirusem, rządy na całym świecie powinny niezwłocznie podjąć działania  i wdrożyć ścisłe procedury bezpieczeństwa biologicznego na lotniskach i w portach, w tym także procedury mające na celu identyfikację potencjalnie zainfekowanych pasażerów, załóg i marynarzy przybywających z obszarów, które budzą obawy.

Linie lotnicze, lotniska, operatorzy linii wycieczkowych, przedsiębiorstwa żeglugowe i operatorzy portów, muszą przekazywać pracownikom najnowsze informacje dotyczące wybuchu choroby i postępować zgodnie z najlepszymi praktykami w zakresie protokołów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnić dostawy sprzętu ochrony osobistej, wprowadzić procedury dla pasażerów, załogi i pracowników z objawami infekcji oraz ustalić szczegółowe wytyczne dla tych pracowników, którzy zajmują się przypadkami podejrzeń o zarażenie.

Aby zapewnić załogom odpowiedni odpoczynek, zgodnie z ustawodawstwem krajowym, należy zastosować bezpieczne poziomy obsady załogowej.

Poniżej znajdują się bardziej szczegółowe porady dla pracowników linii lotniczych oraz marynarzy, dokerów i pracowników przemysłu morskiego. Wszystkie one dotyczą wszystkich pracowników i firm we wszystkich sektorach transportu.

Porady dla linii lotniczych i pracowników linii lotniczych

Linie lotnicze nie powinny ograniczać możliwości pracowników do własnej ochrony w jakikolwiek sposób, w tym poprzez:

 •         Umożliwienie załogom linii lotniczych i personelowi naziemnemu noszenia odpowiedniego sprzętu ochronnego – w tym gumowych rękawic i masek na twarz.
 •          Zapewnienie załogom linii lotniczych i personelowi naziemnemu czasu i odpowiednich przerw na podjęcie wszelkich niezbędnych środków ostrożności w celu ochrony przed zarażeniem.
 •         W przypadku zarażenia pracownika lotnictwa priorytetem powinna być jego izolacja w domu a pracownik powinien być nadal odpowiednio opłacany.

Porady dla członków załóg:

 •       Zachęcaj wszystkich członków załogi aby przestrzegali higieny rąk oraz dróg oddechowych, zwłaszcza podczas kaszlu czy kichania.
 •         Załoga powinna stosować środki dezynfekujące i myć ręce po każdym kontakcie z pasażerem lub  inną załogą.
 •          W przypadku postoju w kraju, w którym wybuchła epidemia koronawirusa, zaleca się aby załoga pozostawała jak najdłużej w hotelu i jak przestrzegała higieny rąk i dróg oddechowych oraz bezpiecznych zasad żywienia (więcej informacji poniżej).

Jeżeli podróżny lub członek załogi samolotu ma oznaki i objawy infekcji, postępuj zgodnie z wytycznymi Międzynarodowego Stowarzyszenia Transportu Lotniczego (IATA) dla personelu pokładowego:

 •          Zapytaj chorego podróżnego dokąd podróżował w ciągu ostatnich 21 dni.
 •          Zadzwoń po pomoc medyczną na ziemi lub na pokładzie i postępuj zgodnie z ich radami.
 •      Jeżeli to możliwe, spróbuj odizolować chorego podróżnego i przenieść sąsiadujących z nim pasażerów. Jeżeli nie ma miejsc – rozważ rozdanie masek sąsiadującym pasażerom
 •        Wyznacz jednego członka personelu pokładowego, który będzie opiekował się chorym podróżnym.
 •           Wyznacz jedną toaletę na wyłączny użytek chorego podróżnego.
 •          Zażądaj od pasażerów i członków załogi używania masek na twarz i wymieniaj je w razie potrzeby.
 •          Zachęcaj pasażera do przestrzegania higieny rąk i dróg oddechowych:
  •    Zapewnij chusteczki i doradź podróżnemu aby zakrywał usta i nos podczas mówienia,  kichania i kaszlu.
  •      Poinformuj chorego o właściwej higienie rąk.
  •     Zapewnij worek na chorobę powietrzną, który będzie używany do bezpiecznego usuwania tkanek.
 •       Załoga powinna znajdować się w odległości co najmniej jednego metra od chorego pasażera chyba, że nosi odpowiednie ubranie ochronne.
 •       Jeżeli wymagane jest dotknięcie chorego pasażera załoga powinna nosić odpowiedni sprzęt ochronny.
 •  Wszystkie zabrudzone przedmioty (chusteczki, maski, koce, itp.) powinny być przechowywane w torbie – o ile jest dostępna - przeznaczonej na zagrożenia biologiczne. Jeżeli nie, to należy zapakować je w torbę plastikowa i oznaczyć jako „zagrożenie biologiczne” .
 •   Zapytać współpasażerów czy mają podobne objawy.
 •   Poinformować kapitana aby zgłosił podejrzaną (-e) sprawę (-y) kontroli ruchu lotniczego i lokalnym władzom zajmującym się zdrowiem publicznym.
 •   O ile służby medyczne nie zalecą inaczej, należy poprosić wszystkich podróżnych siedzących w tym samym rzędzie, 2 rzędy z przodu i 2 rzędy za chorym pasażerem aby wypełnili formularze (jeśli są dostępne), które pozwolą zlokalizować podróżnych.

Porady dla przemysłu morskiego, marynarzy i dokerów

Wiele porad dla pracowników lotnictwa dotyczy także pracowników na statkach wycieczkowych oraz w całym przemyśle morskim i transporcie.

Poniższe rady Międzynarodowego Stowarzyszenia Zdrowia Morskiego odnoszą się bardziej do przemysłu morskiego, marynarzy i dokerów:

 •         Nie ograniczaj mustrowania/zmustrowywania marynarzy w portach, których nie dotyczy infekcja.
 •       Nie ograniczaj koniecznych wizyt na statkach agentów portowych, personelu serwisowego, kapelanów i innych pracowników.
 •          Nie odwiedzaj rynków żywności w Chinach i unikaj zaopatrywania się w ryby i drób w Chinach.
 •          Nie spożywaj surowych jajek, mleka i mięsa.
 •          Przestrzegaj ścisłej higieny żywności aby uniknąć zanieczyszczenia krzyżowego.
 •          Zapewnij ochronę twarzy całej załodze (5 sztuk na osobę).
 •        Zapewnij szczepienia przeciwko grypie, środki do dezynfekcji rąk na bazie alkoholu oraz ochronę twarzy dla inspektorów statków i innych członków załogi, którzy podróżują do Chin.
 •        Jeżeli członek załogi zachoruje, a podróżował do obszarów objętych epidemią na 2 – do 12 dni przed zamustrowaniem, to musi pozostać w swojej kabinie.
 •        Jeżeli na statku jest chory członek załogi to należy wypełnić morską deklarację stanu zdrowia i powiadomić odpowiednie władze portowe oraz skonsultować się ze służbami medycznymi w następnym porcie.

Sposoby ochrony siebie i innych przed korona wirusem

Obecnie nie ma szczepionki zapobiegającej zakażeniu wirusem Corona a najlepszym sposobem ochrony przed infekcją jest unikanie narażania się na tego wirusa.

Zgodnie z radami ONZ wymienione codzienne nawyki mogą pomóc zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa:

 •         Często myj ręce ciepłą wodą z mydłem przez co najmniej 20 sekund lub używaj środków do dezynfekcji rąk na bazie lakolu.
 •         Zakrywaj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką podczas kichania lub kaszlu.
 •          Unikaj dotykania oczu, nosa i ust niemytymi rękami.
 •           Unikaj bliskiego kontaktu z każdym, kto ma gorączkę lub kaszel.
 •          Zostań w domu, jeśli jesteś chory.
 •      Jak najszybciej uzyskaj pomoc medyczną, jeśli masz gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu i poinformuj służby medyczne o swoich podróżach.
 •     Unikaj bezpośredniego, niezabezpieczonego,  kontaktu z żywymi zwierzętami oraz powierzchni mających kontakt ze zwierzętami podczas odwiedzania rynków żywności w zagrożonych obszarach.
 •      Unikaj jedzenia surowych lub niedogotowanych produktów pochodzenia zwierzęcego i zachowuj ostrożność podczas obchodzenia się z surowym mięsem, mlekiem lub jajami aby uniknąć zanieczyszczenia krzyżowego.

W miarę rozwoju sytuacji ITF będzie dostarczać dalszych aktualnych informacji. Bądź na bieżąco z poradami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) na ich stronie internetowej.

Tłumaczenie ze strony internetowej ITF.

Aktualności, wydarzenia

2020-06-05
W solidarności z marynarzami i ich rodzinami
2020-06-04
COVID-19: Przemysł żeglugowy powtarza żądania podjęcia działań przez Komisję Europejską w sprawie umożliwienia zmian w załogach
2020-05-29
Ankieta dla marynarzy !!!
2020-05-29
MOP, IMO i ICAO wzywają rządy do wspólnego działania w sprawie zmian załogi oraz uznania statusu "kluczowego pracownika"
2020-05-25
ONZ musi przekonać rządy do przyjęcia protokołów dotyczących zmian załogi lub zaryzykować "katastrofę humanitarną".
2020-05-25
Petycja on-line dot. marynarzy
2020-05-22
Badanie dotyczące środków ochrony zdrowia na pokładzie statków
2020-05-15
Podmiany załogi: wspólne oświadczenie ITF i JNG
2020-05-15
Wspólne oświadczenie Europejskiej Federacji Transportowców (ETF) i Stowarzyszenie Armatorów Wspólnoty Europejskiej (ECSA)
2020-05-13
ITF wyraża żal z powodu śmierci dwóch kolejnych pracowników statków wycieczkowych, którzy nadal pozostają porzuceni za granicą
2020-05-11
Wiadomość ITF dla marynarzy
2020-05-08
Dostęp marynarzy do leków przyjmowanych przez długi czas
2020-05-07
Przemysł i związki zawodowe opracowały 12-stopniowe rozwiązania dla rządów mające na celu uwolnienie marynarzy od blokady COVID-19
2020-05-04
Kwarantanna marynarzy - od 2 maja nowe przepisy
2020-04-30
COVID-19 nie może być wykorzystywany do obniżania płac i standardów dla zatrudnionych na promach
2020-04-29
Uznanie COVID-19 za chorobę zawodową
2020-04-28
Przestrzegajcie prawa marynarzy do leczenia na lądzie w nagłych wypadkach. Wspólne oświadczenie Międzynarodowej Federacji Transportowców (ITF) i Wspólnej Grupy Negocjacyjnej (JNG).
2020-04-28
Międzynarodowy Dzień Pamięci o Pracownikach, 28 kwietnia 2020 roku
2020-04-27
ICS i ITF wzywają statki do włączenia syren aby wesprzeć "nieznanych" bohaterów światowego handlu w dniu Święta Pracy
2020-04-27
Praca w zbiornikach i przestrzeniach zamkniętych
2020-04-22
Kapitał pracowniczy kluczowym znaczeniem po pandemii
2020-04-21
Po wielu prośbach o pomoc do władz Indonezji - ostatecznie wydano zgodę na awaryjną ewakuację medyczną marynarza
2020-04-20
Podmiany załogi i prawa oraz obowiązki wynikające z kontraktu
2020-04-17
Wydanie specjalne "Biuletynu Morskiego" KSMMiR NSZZ "Solidarność"
2020-04-17
Komunikat Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (MGMiŻŚ) ws odbycia kwarantanny przez marynarzy, rybaków oraz innych członków załóg statków morskich oraz statków żeglugi śródlądowej
2020-04-15
ITF utworzył specjalną mapę z informacjami dla marynarzy
2020-04-14
COVID-19 - P&I, FSC, PSC, WHO - szybki przegląd
2020-04-14
Biuletyn Morski KSMMiR NSZZ "Solidarność"
2020-04-09
Życzenie świąteczne
2020-04-09
Informacja MGMiŻŚ ws kwarantanny dla marynarzy pracujących w systemie "wysadkowym"
2020-04-09
Ważne informacje ws kwarantanny dla marynarzy
2020-04-08
Wspólne oświadczenie Międzynarodowej Izby Żeglugi (ICS) oraz Międzynarodowej Federacji Transportowców (ITF)
2020-04-06
Uwagę mediów przyciąga wołanie marynarzy o pomoc w związku z niebezpieczeństwem laszowania na morzu
2020-03-31
Kluczowi pracownicy mogą nas chronić tylko wtedy, gdy my ich ochronimy
2020-03-27
Uaktualniona wersja "Wytycznych dotyczących przedłużenia ważności morskich dokumentów marynarzy w okresie ograniczeń związanych z zagrożeniem epidemicznym COVID-19"
2020-03-25
Wyobraź sobie świat, jeśli potrafisz
2020-03-24
Dziękujemy pracownikom transportu za utrzymanie świata w ruchu
2020-03-23
ITF i ICS wzywają światowe agencje do utrzymania żeglugi w czasie kryzysu COVID-19
2020-03-23
Państwa bander muszą chronić marynarzy i zdrowie pasażerów podczas kryzysu koronawirusowego
2020-03-20
Wytyczne Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (MGMiŻŚ) dotyczące przedłużenia ważności morskich dokumentów marynarzy w okresie ograniczeń związanych z zagrożeniem epidemicznym COVID-19