Krajowa Sekcja Morska
Marynarzy i Rybaków

NSZZ Solidarność

ITF i ICS wzywają światowe agencje do utrzymania żeglugi w czasie kryzysu COVID-19

2020-03-23

Międzynarodowa Federacja Transportowców (ITF) i Międzynarodowa Izba Żeglugi (ICS) napisały wspólnie list otwarty do agencji ONZ w sprawie globalnego przemysłu morskiego, wzywając do uznania kluczowej roli marynarzy w czasie tego nadzwyczajnego kryzysu.

W liście napisano, że należy zagwarantować, że wszyscy marynarze, niezależnie od narodowości, będą traktowani jako „kluczowi pracownicy” oraz że rządy państw członkowskich ONZ zostaną poinformowane o kluczowej roli jaką marynarze odgrywają w handlu światowym.

 

Ponadto ITF i ICS domagają się aby:

  •           Temat ten dodać pilnie do odpowiednich spotkań na wysokim szczeblu;
  •     Rządy krajowe zwołały spotkania trójstronne w celu znalezienia natychmiastowego rozwiązania wyzwań, przed którymi stoją marynarze wykonujący swoje obowiązki, a w szczególności dotyczące podmian załogi i przemieszczania się marynarzy.

 

Przewodniczący Sekcji Marynarzy ITF David Heindel z zadowoleniem przyjął wspólny list. „Rządy, związki zawodowe i partnerzy społeczni muszą się spotkać i uzgodnić praktyczne i niezbędne środki, które należy podjąć aby zapewnić marynarzom ochronę ich zdrowia i ochronę zdrowia wszystkich pracowników, z którymi mają kontakt”.

„Rządy muszą również wprowadzić procedury ułatwiające przemieszczanie się marynarzy na statki i ze statków, tak aby ograniczenia w tym ruch nie spowodowały zakłóceń w pracy i nie wstrzymywały ruchu w ładunkach”.

 

ICS zrzesza krajowe stowarzyszenia armatorów z całego świata i reprezentuje ponad 80% światowego tonażu statków handlowych.

 

Pełny tekst wspólnego listu:

 

WSPÓLNY  LIST OTWARTY DO AGENCJI ONZ OD ŚWIATOWEGO PRZEMYSŁU TRANSPORTU MORSKIEGO

UŁATWIENIA ZMIAN ZAŁOGI ABY UTRZYMAĆ HANDEL ŚWIATOWY W CZASIE KRYZYSU COVIS-19

 

Do:

Dyrektor Generalny, Sekretarz Generalny Międzynarodowej Organizacji Pracy, Sekretarz Generalny Międzynarodowej Organizacji Morskiej ONZ, Konfederacja Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju, Dyrektor Generalny Światowej Organizacji Zdrowia

 

W związku z pandemią COVID-19 niezwykle ważne jest aby wszystkie rządy kontynuowały handel morski, umożliwiając nadal dostęp statków handlowych do portów na całym świecie oraz ułatwiając przemieszczanie się i szybką podmianę załóg.

 

Piszemy w imieniu ICS, która reprezentuje krajowe stowarzyszenia armatorskie z całego świata i ponad 80% światowego tonażu oraz ITF, który przemawia w imieniu około 2 milionów marynarzy, którzy pracują na międzynarodowych statkach handlowych na całym świecie.

 

W związku z pandemią COVID-19 ważne jest aby rządy światowe w pełni zrozumiały, że około 90% światowego handlu odbywa się statkami komercyjnymi, które przewożą światową żywność, energię i surowce a także wytwarzane towary i komponenty – w tym niezbędne środki medyczne i wiele produktów sprzedawanych w supermarketach, przedmioty niezbędne (ze względu na złożone łańcuchy dostaw) do zachowania wielu miejsc pracy w produkcji – bez których współczesne społeczeństwo nie może po prostu funkcjonować.

 

W czasach globalnego kryzysu ważniejsze niż kiedykolwiek jest utrzymanie stałego łańcucha dostaw oraz ruchu handlu morskiego i transportu.

 

W szczególności oznacza to utrzymanie światowych portów otwartych dla zawinięć statków handlowych oraz ułatwienie podmian załóg i przemieszczanie się załóg przy jak najmniejszej liczbie przeszkód.

 

Przestrzegając międzynarodowych przepisów morskich, regulujących bezpieczne godziny pracy i warunki pracy załóg aby mogły nadal bezpiecznie przewozić światowe towary, każdego miesiąca, na statkach które eksploatują,  około 100 000 marynarzy musi zostać zmienionych.

 

W związku z tym chcemy podkreślić zasadniczą potrzebę przyznania marynarzom handlowym na świecie odpowiednich zwolnień z wszelkich krajowych ograniczeń w zakresie podróży, przy dołączaniu lub opuszczaniu ich statków w celu utrzymania światowych łańcuchów dostaw drogą morską.

 

Z uwagi na ich istotną rolę podczas globalnej pandemii sugerujemy aby marynarzy, niezależnie od narodowości, traktować tak jak innych „kluczowych pracowników”, takich jak załogi linii lotniczych i pracowników medycznych. W związku z tym należy zwrócić szczególną uwagę, i niezależnie od konieczności przestrzegania procedur dotyczących zdrowia w nagłych wypadkach, traktować te procedury z pragmatyzmem i zrozumieniem podczas podróży na i ze statku.

 

Dlatego też wzywamy wasze organizacje wraz z rządami państw członkowskich do podkreślenia kluczowego znaczenia tego problemu.

 

W trybie pilnym prosimy o dodanie tego tematu do porządku obrad odpowiednich posiedzeń wysokiego szczebla oraz o zachęcenie władz krajowych w państwach członkowskich organizacji do niezwłocznego zaangażowania się we współpracę z krajowymi stowarzyszeniami armatorów i związkami zawodowymi marynarzy w celu znalezienia szybkiego rozwiązania tego poważnego problemu, który – w przypadku braku takich rozwiązań – może grozić zahamowaniem globalnych wysiłków na rzecz rozwiązania problemu pandemii COVID-19.

 

Z poważaniem,

 

Guy Platten, Sekretarz Generalny ICS

Stephen Cotton, Sekretarz Generalny ITF

 

Tłumaczenie artykułu ze strony ITF z dnia 19 marca 2020 roku

Aktualności, wydarzenia

2021-08-17
Nowe wydanie Biuletynu Morskiego Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ "Solidarność"
2021-08-13
Wiedza to potęga a nowe narzędzie internetowe ITF zapewni ją marynarzom
2021-08-10
Wystąpienie strony związkowej w sprawie podatków marynarskich
2021-08-06
Państwa, które pobierają opłaty lecz unikają zobowiązań: ITF rozszerzyła listę państw FOC
2021-08-02
Szczepienia marynarzy
2021-07-29
ETF i ECSA z zadowoleniem przyjmują decyzję WHO o priorytetowym traktowaniu marynarzy w szczepieniach przeciwko COVID-19
2021-07-08
Sejmowa Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej jednomyślnie za wprowadzeniem podwyżek wynagrodzeń dla pracowników Morskich Służb Poszukiwania i Ratownictwa
2021-07-01
Ważna informacja dla marynarzy zatrudnionych na statkach pod banderą zarejestrowaną w Norweskim Międzynarodowym Rejestrze Statków (NIS)
2021-06-28
Dzień Marynarza bez szczepionek i bez przywrócenia naszych praw nie ma sensu
2021-06-17
Nowe informacje w sprawie porozumienia pomiędzy Polską i Norwegią w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w stosunku do polskich marynarzy zatrudnionych na statkach NIS ...
2021-05-24
Aby powstrzymać kryzys załogi w trzeciej fali konieczne jest globalne wprowadzenie szczepionek
2021-05-14
Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" przeciwko wykluczeniu marynarzy z projektu Dyrektywy o adekwatnych wynagrodzeniach minimalnych w UE
2021-05-07
Grupa zadaniowa ONZ powinna zbadać dlaczego rządy nie wypełniały zobowiązań wobec marynarzy podczas pandemii
2021-05-07
Marynarze powracający z Brazylii, Indii i RPA zwolnieni z kwarantanny
2021-04-27
"Status specjalny" marynarzy nadal jest przeciwko nim wykorzystywany - czas to zatrzymać