Krajowa Sekcja Morska
Marynarzy i Rybaków

NSZZ Solidarność

COVID-19 - P&I, FSC, PSC, WHO - szybki przegląd

2020-04-14

Międzynarodowa Organizacja Pracy w obliczu COVID-19 uważa, iż sprawy zdrowia marynarzy muszą być traktowane priorytetowo ...

Kraj bandery

Międzynarodowa Organizacja Pracy w obliczu COVID-19 jest na stanowisku, iż sprawy zdrowia marynarzy muszą być traktowane priorytetowo. Zgodnie z MLC to kraje bander muszą zapewnić, iż wszyscy marynarze pracujący na statkach danej bandery powinni mieć zapewnione odpowiednie środki w celu ochrony zdrowia oraz, iż mają dostęp do niezwłocznej i odpowiedniej opieki medycznej podczas wykonywania pracy na statku. Mogą nastąpić próby interpretacji tych przepisów w sposób, iż administracje kraju bandery mają za zadanie jedynie zapewnić pod względem prawnym tj. wdrożenia i kontroli przepisów dotyczących wymaganego wyposażenia medycznego to jednak w przypadku braków lub problemów ze zdobyciem danych środków medycznych kraje bandery powinny wziąć odpowiedzialność za bezpieczeństwo załogi.

 

Port State Control (PSC)

  •        powinno zapewnić, iż każdy marynarz, który potrzebuje opieki medycznej ma zapewniony dostęp do zaplecza medycznego na lądzie,
  •         zgodnie z cyrkularzem IMO (Circular Letter No.4204/Add.5/Rev.1) PSC przy przeprowadzaniu kontroli na statkach PSC powinno wziąć pod uwagę sytuację spowodowaną przez COVID i co za tym dalej idzie podchodzić praktycznie i realistycznie do spraw związanych z dokumentami marynarskimi wydanymi na podstawie konwencji STCW.

 

Kluby P&I – źródło FAQ: COVID-19 and Club cover

Czy zachorowania lub śmierć, w których przyczyną był koronawirus podlegają standardowej polisie P&I ? – kluby odpowiadają tak. Sytuacje zdrowotne związane z koronawirusem będą traktowane tak jak wszystkie inne choroby.

Czy kluby P&I będą akceptować koszty związane z kwarantanną marynarzy? – tak, ale tylko w przypadku gdy kwarantanna jest związana z objawami chorobowymi lub jest wymogiem danego kraju i jest powiązana z repatriacją. W przypadkach gdy kwarantanna jest środkiem zapobiegawczym, np. na zlecenie armatora to taki okres nie będzie uwzględniany.

Czy kluby P&I będą akceptować koszty związane z wybuchem epidemii na statku lub odejściem statku z planowej trasy ze względu na chorobę marynarza? Tak takie koszty nadal będą zwracane według odrębnych zapisów w polisie ubezpieczeniowej.

 

Międzynarodowa Organizacja Zdrowia (WHO)

Należy pamiętać, iż WHO wydaje zalecenia na podstawie których inne kraje podejmują własne decyzje w postaci przepisów, nakazów i zakazów. Taki sam scenariusz mamy w przypadku postanowień np. armatorów lub organizacji armatorskich.  Przepisy lokalne w różnych krajach i na różnych statkach mogą być bardziej restrykcyjne.

 

Najważniejsze jest aby każdy armator wydał załodze wyraźne instrukcje:

  •         jak postępować w przypadku wykrycia symptomów?
  •         jak marynarz powinien chronić się w codziennej pracy?

 

Instrukcje powinny być dostosowane do zasobów i typu środków ochronnych i medycznych dostępnych na statku.

 

Przepisy krajowe – administracja kraju bandery

Od wielu tygodni możemy zauważyć, iż administracje różnych krajów wydają różne rozporządzenia mające wpływ na pracę i życie na statku. W celu zapoznania się ze szczegółami należy udać się na właściwe strony internetowe administracji morskich. Zmiany dotyczą głównie:

  •           Inspekcji, przeglądów, audytów statkowych, dokowania – zmiany dotyczą reżimu czasowego. Odstępstwa i zasady różnią się w zależności od administracji. Mogą być czasowe np. do 3 miesięcy, lub do pierwszej nadarzającej się okazji. Niemniej jednak każde utrudnienie powinno być zgłaszane do administracji bandery w celu rozpatrzenia i wydania zgody.
  •        dyplomów morskich (kwalifikacyjne, endorsmenty) - ponownie mamy odmienne odstępstwa w różnych krajach. Mogą być uzależnione od ważności CoC wydanego przez kraj zamieszkania marynarza lub wymagać złożenia specjalnego wniosku i uzyskania indywidualnej zgody. Niektóre administracje przedłużają ważność jedynie swoich narodowych dokumentów natomiast inne zapowiadają także uznanie dyplomów z krajów pochodzenie marynarza poza datami ich ważności.
  •      umów o pracę, kontraktów – większość zmian w tym zakresie wymaga zgody marynarza, zgody administracji krajowej albo jest ograniczona czasowo. Zalecamy także aby sprawdzać strony internetowe ITF lub afiliowanych Związków Zawodowych w celu zapoznania się z decyzjami ITF, które mają nadal wyższość w przypadku objęcia statku układem zbiorowym. Decyzje administracji krajowych mówią np. o przedłużeniu umowy o pracę do pierwszego portu w którym taka możliwość zachodzi lub o dany okres czasu lecz nie dłużej niż o 3 miesiące pod warunkiem uzyskania zgody danej administracji lub jak np. w przypadku bandery Bahama tylko w przypadku gdy marynarz musi pozostać na statku ponad 12 miesięcy.
  •        świadectwa zdrowia – także indywidualne decyzje uzależnione głównie od daty ważności świadectwa. Znana jest ogólna zasada, iż w przypadku wygaśnięcia ważności świadectwa zdrowia zachowuje ono ważność do następnego portu zawinięcia. Jednak w obecnej sytuacji związanej z COVID administracje krajowe mogą przedłużyć ważność o ustalony okres czasu lub np. wszystkie świadectwa zdrowia, których ważność wygasa przed ustaloną datą mogą zostać przedłużone na podstawie rozporządzenia bez dodatkowych wniosków. Zwracamy szczególną uwagę, iż zasady mogą mieć zastosowanie także do marynarzy oczekujących na zatrudnienie, co w powiązaniu z nieregularnym funkcjonowaniem placówek zdrowotnych może mieć znaczenie.
  •     książeczki żeglarskie – niektóre administracje zezwalają na pracę bez ważnej książeczki żeglarskiej na podstawie zaświadczeń wydanych przez kapitanów statków w oparciu o ustalenia / wytyczne kraju bandery.

 

BHP / zaplecze medyczne na statku:

Należy zwrócić uwagę, iż nie tylko sprawy związane z COVID  powodują zapotrzebowanie na maseczki, rękawiczki i środki odkażające. Regularna praca na statku także wymaga właściwego PPE jak i szpitalik statkowy powinien być wyposażony w taki sposób aby być w stanie udzielić natychmiastowej pomocy. W obecnej sytuacji,  przy udzielaniu pomocy medycznej, szczególną uwagę należy zwrócić na bezpieczeństwo własne jak i innych członków załogi.

Obecnie zdobycie materiałów BHP / medycznych jest  bardzo trudne tak więc należy zadbać o świadome dysponowanie tego typu środkami w długoterminowej perspektywie. Prace należy planować w taki sposób (z wykorzystaniem możliwych odstępstw od reżimu wynikającego z certyfikacji statku) aby nie pogorszyć bezpieczeństwa załogi i samego statku, nie narażać przy pracy w warunkach szkodliwych.

Restrykcje portowe - Zawsze aktualne, prowadzone przez Wilhelmsena

https://wilhelmsen.com/ships-agency/campaigns/coronavirus/coronavirus-map/

Zlecenia WHO ws. dodatkowego wyposażenia szpitali statkowych

https://www.who.int/publications-detail/disease-commodity-package---novel-coronavirus-(ncov)

 

Aktualności, wydarzenia

2020-05-29
Ankieta dla marynarzy !!!
2020-05-29
MOP, IMO i ICAO wzywają rządy do wspólnego działania w sprawie zmian załogi oraz uznania statusu "kluczowego pracownika"
2020-05-25
ONZ musi przekonać rządy do przyjęcia protokołów dotyczących zmian załogi lub zaryzykować "katastrofę humanitarną".
2020-05-25
Petycja on-line dot. marynarzy
2020-05-22
Badanie dotyczące środków ochrony zdrowia na pokładzie statków
2020-05-15
Podmiany załogi: wspólne oświadczenie ITF i JNG
2020-05-15
Wspólne oświadczenie Europejskiej Federacji Transportowców (ETF) i Stowarzyszenie Armatorów Wspólnoty Europejskiej (ECSA)
2020-05-13
ITF wyraża żal z powodu śmierci dwóch kolejnych pracowników statków wycieczkowych, którzy nadal pozostają porzuceni za granicą
2020-05-11
Wiadomość ITF dla marynarzy
2020-05-08
Dostęp marynarzy do leków przyjmowanych przez długi czas
2020-05-07
Przemysł i związki zawodowe opracowały 12-stopniowe rozwiązania dla rządów mające na celu uwolnienie marynarzy od blokady COVID-19
2020-05-04
Kwarantanna marynarzy - od 2 maja nowe przepisy
2020-04-30
COVID-19 nie może być wykorzystywany do obniżania płac i standardów dla zatrudnionych na promach
2020-04-29
Uznanie COVID-19 za chorobę zawodową
2020-04-28
Przestrzegajcie prawa marynarzy do leczenia na lądzie w nagłych wypadkach. Wspólne oświadczenie Międzynarodowej Federacji Transportowców (ITF) i Wspólnej Grupy Negocjacyjnej (JNG).
2020-04-28
Międzynarodowy Dzień Pamięci o Pracownikach, 28 kwietnia 2020 roku
2020-04-27
ICS i ITF wzywają statki do włączenia syren aby wesprzeć "nieznanych" bohaterów światowego handlu w dniu Święta Pracy
2020-04-27
Praca w zbiornikach i przestrzeniach zamkniętych
2020-04-22
Kapitał pracowniczy kluczowym znaczeniem po pandemii
2020-04-21
Po wielu prośbach o pomoc do władz Indonezji - ostatecznie wydano zgodę na awaryjną ewakuację medyczną marynarza
2020-04-20
Podmiany załogi i prawa oraz obowiązki wynikające z kontraktu
2020-04-17
Wydanie specjalne "Biuletynu Morskiego" KSMMiR NSZZ "Solidarność"
2020-04-17
Komunikat Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (MGMiŻŚ) ws odbycia kwarantanny przez marynarzy, rybaków oraz innych członków załóg statków morskich oraz statków żeglugi śródlądowej
2020-04-15
ITF utworzył specjalną mapę z informacjami dla marynarzy
2020-04-14
COVID-19 - P&I, FSC, PSC, WHO - szybki przegląd
2020-04-14
Biuletyn Morski KSMMiR NSZZ "Solidarność"
2020-04-09
Życzenie świąteczne
2020-04-09
Informacja MGMiŻŚ ws kwarantanny dla marynarzy pracujących w systemie "wysadkowym"
2020-04-09
Ważne informacje ws kwarantanny dla marynarzy
2020-04-08
Wspólne oświadczenie Międzynarodowej Izby Żeglugi (ICS) oraz Międzynarodowej Federacji Transportowców (ITF)
2020-04-06
Uwagę mediów przyciąga wołanie marynarzy o pomoc w związku z niebezpieczeństwem laszowania na morzu
2020-03-31
Kluczowi pracownicy mogą nas chronić tylko wtedy, gdy my ich ochronimy
2020-03-27
Uaktualniona wersja "Wytycznych dotyczących przedłużenia ważności morskich dokumentów marynarzy w okresie ograniczeń związanych z zagrożeniem epidemicznym COVID-19"
2020-03-25
Wyobraź sobie świat, jeśli potrafisz
2020-03-24
Dziękujemy pracownikom transportu za utrzymanie świata w ruchu
2020-03-23
ITF i ICS wzywają światowe agencje do utrzymania żeglugi w czasie kryzysu COVID-19
2020-03-23
Państwa bander muszą chronić marynarzy i zdrowie pasażerów podczas kryzysu koronawirusowego
2020-03-20
Wytyczne Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (MGMiŻŚ) dotyczące przedłużenia ważności morskich dokumentów marynarzy w okresie ograniczeń związanych z zagrożeniem epidemicznym COVID-19
2020-03-19
ITF wyraża zgodę na przedłużenie umów z załogą
2020-03-18
Nowe informacje w sprawie porozumienia pomiędzy Polską i Norwegią w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w stosunku do polskich marynarzy zatrudnionych na statkach NIS ...