Krajowa Sekcja Morska
Marynarzy i Rybaków

NSZZ Solidarność

Wspólne oświadczenie Europejskiej Federacji Transportowców (ETF) i Stowarzyszenie Armatorów Wspólnoty Europejskiej (ECSA)

2020-05-15

ETF i ECSA wysłały wspólny list do Europejskiej Komisarz ds. Transportu, prosząc ją o pomoc w zapewnieniu ogólnoeuropejskiej koordynacji we wdrażaniu Ram Protokołów IMO w celu zapewnienia bezpiecznych podmian załogi statku i podróży w czasie pandemii COVID-19.

 

Poniżej publikujemy pełną treść listu:

 

Szanowna Komisarz Valean, droga Adino,

 

Dziękujemy za twój list z dnia 5 maja i zapewnienie o znaczeniu przemysłu żeglugowego.

 

Nadal pozostajemy zaangażowani w kontakty z tobą i twoimi służbami, aby dostarczać ci informacji na temat sytuacji w terenie po to,  żeby  można było rozwiązywać problemy i wdrażać rozwiązania.

 

Chcielibyśmy zwrócić uwagę na kilka kwestii, które wymagają podjęcia działań ze strony Komisji.

 

Bariery w swobodnym podróżowaniu pracowników transportu morskiego

 

Dziękujemy Komisji Europejskiej za współpracę w koordynowaniu wysiłków państw członkowskich we wdrażaniu Wytycznych z dnia 8 kwietnia oraz za ich pomoc w rozwiązywaniu indywidualnych spraw.

Jednakże, środki krajowe różnią się znacznie w poszczególnych Państwach Członkowskich co prowadzi do wielu różnic i niepewności dotyczących sposobów funkcjonowania różnych portów czy lotnisk oraz informacji, które są potrzebne. Co więcej niestety, do tej pory, nie wszystkie państwa członkowskie uznały pracowników transportu morskiego za kluczowych pracowników mogących podróżować zarówno wewnętrznie, jak i transgranicznie do UE i wyłączyły ich z zasad kwarantanny (1). Ponadto brak jest informacji i koordynacji pomiędzy strażą graniczną / oficerami kontrolującymi wymagającymi różnych dokumentów i wprowadzającymi różne procedury na różnych punktach granicznych.

Z tych powodów partnerzy społeczni ciągle otrzymują różne raporty na temat trudności w  podróży, na które napotykają w Państwach Członkowskich UE pracownicy transportu morskiego wchodzący i schodzący ze statków. Oczywiście należy w tej sprawie zrobić więcej.

Potrzebna jest ściślejsza komunikacja, wyjaśnienie i wdrożenie wytycznych z dnia 8 kwietnia.

 

W związku z tym wzywamy Komisję do zwiększenia wysiłków na rzecz propagowania wytycznych na wszystkich szczeblach państw członkowskich (różnych ministerstw i władz) aby bardziej to wyjaśnić i bezpiecznie wdrożyć, zachowując zarówno ducha, jak i praktyczne znaczenie by wytyczne te były jednolite we wszystkich Państwach Członkowskich. Chociaż oczywiście  sytuacja związana z COVID-19 postępuje  na różnych etapach w różnych Państwach Członkowskich, a co za tym idzie, co zrozumiałe, powoduje to trudności we wprowadzaniu takich  samych  ograniczeń dla ogółu społeczeństwa to potrzebne jest bardziej jednolite podejście i większa jasność w odniesieniu do środków i procedur Państw Członkowskich w odniesieniu do przepływu marynarzy i innych pracowników morskich.

Uważamy również, że wykorzystanie wzorów przygotowanych przez ICS i ITF (opublikowanych przez IMO) i Komisję, jako Załącznik 3  w sprawie Zielonych Pasów Ruchu, może pomóc w poświadczeniu takiego istotnego statusu pracownika.

 

Podmiany załogi

 

Ułatwienia we wchodzeniu/schodzeniu ze statku, dostęp do służb medycznych i schodzenie na ląd – łącznie z repatriacją marynarzy do ich krajów zamieszkania – są szczególnie ważne w zapewnieniu marynarzom zdrowia i bezpieczeństwa oraz ochrony przed przemęczeniem co jest powiązane z wypadkowością. Obecna globalna pandemia poważnie zakłóciła ten proces. Aby zapewnić dalsze dostarczanie podstawowych towarów drogą morską na kontynent europejski, musimy także pilnie ułatwić załogom zejście ze statku. Wiele załóg statków już raz przedłużyło swoje kontrakty (do 15 maja) a biorąc pod uwagę zdrowie i dobre samopoczucie załóg i bezpieczeństwo w ruchu statków byłoby zupełnie nie do przyjęcia gdyby nadal uniemożliwiano im zejścia na ląd i odmawiano dawno już należnej im repatriacji.

Jak słusznie zaznaczyłaś „problemy nie ograniczają się tylko do portów. Największe wyzwanie stanowią restrykcje w krajach zamieszkania i ograniczenia w połączeniach transportowych wewnątrz UE i na całym świecie”. Dlatego też w celu zapewnienia wznowienia zmian w załodze, aby zapewnić koordynację,  potrzeba podjąć znacznie więcej starań zarówno w obrębie UE/Państw Członkowskich jak i państw trzecich.

Klucz do osiągnięcia tego będzie stanowić Protokół Ramowy, zapewniający bezpieczne podmiany załogi i podróżowanie w czasie pandemii (COVID-19) koronawirusa (List Okólny IMO no.4204/Zał.14). Został on opracowany przez wiele zainteresowanych stron z branży, w tym Międzynarodową Izbę Żeglugi (ICS), Międzynarodową Federację Transportowców (ITF) oraz wykorzystano informacje otrzymane od Międzynarodowego Stowarzyszenia Transportu Lotniczego (IATA). Zachęcamy Komisję i Państwa Członkowskie UE aby wykorzystały te protokoły jako podstawę do podjęcia europejskich i krajowych środków.

Do koordynacji działań Państw Członkowskich UE potrzebny jest wzmożony wysiłek Komisji

Unia Europejska jest wyjątkowo przygotowana do przewodzenia tym wysiłkom aby dawać przykład do naśladowania innym regionom. Dlatego też usilnie wzywamy Komisję aby była aktywna w koordynowaniu starań Państw Członkowskich tak aby zapewnić, że wszystkie niezbędne usługi są wprowadzane w Państwach Członkowskich. Bliska współpraca w ramach Komisji pomiędzy różnymi służbami odpowiedzialnymi za żeglugę, lotnictwo, transport drogowy, służbę zdrowia, obiekty noclegowe (w przypadku noclegów), policję, straż graniczną, wizy i sprawy zewnętrzne jest kluczowa a tym samym plan działania jest niezbędny aby zapewnić skoordynowaną akcję. Służby te nie są jeszcze odpowiednio uprawnione w Państwach Członkowskich UE a zatem bardzo byłyby potrzebne wysiłki koordynacyjne powadzone przez Komisję Europejską by zapewnić ujednolicone podejście. Ważnym byłoby zapewnienie koordynacji pomiędzy Państwami Członkowskimi w sprawie portów i lotnisk tak aby były one dostępne dla podmian załóg.

Zdecydowanie proponujemy Komisji Europejskiej aby zapewniła, że zostanie to strategicznie rozważone jako część szerszego planu naprawy europejskich gałęzi przemysłu – nie tylko sektora żeglugowego ale także innych sektorów ( takich jak lotnictwo, hotelarstwo, transport drogowy, itp.),  które będą musiały zostać zaangażowane w taki plan.

 

Konieczna jest bliska współpraca pomiędzy MOP a instytucjami UE

 

Globalny charakter żeglugi i pandemia oznaczają, że wszelkie działania UE/Państw Członkowskich UE mające na celu ułatwienia podmian załogi wymagają ułatwień w podróży marynarzy w krajach trzecich. Wspólne starania na międzynarodowym poziomie i poziomie UE wymagane są do ułatwiania podróży marynarzy, podmian załóg i lepszego rozwiązania istniejących ograniczeń wprowadzonych przez wiele państw. I znowu, UE jest dobrze przygotowana aby działać w tym zakresie a służby dyplomatyczne UE i delegacje Państw Członkowskich UE w krajach trzecich powinny być zmobilizowane do wzmocnienia tych wysiłków. Dlatego też z dużym zadowoleniem przyjmujemy wysiłki Komisji na rzecz ścisłej współpracy z Międzynarodową Organizacją Morską. W związku z tym wzywamy Służby Działań Zewnętrznych UE i Państw Członkowskich UE do wysuwania apeli organów UE i ONZ (IMO, ILO, WHO) i utworzenia dla marynarzy  korytarzy między Europą a innymi kluczowymi regionami świata.

 

Wymagania przed zaokrętowaniem w krajach trzecich

 

Ponadto, aby zapewnić marynarzom z państw trzecich możliwość podróżowania do UE, konieczne jest zapewnienie możliwości przeprowadzenia wstępnych wymagań przed zaokrętowaniem w krajach trzecich, w tym testów medycznych i wniosków wizowych. Konieczne jest aby marynarze z państw trzecich mogli otrzymać w swoich krajach ojczystych Wizy Schengen – procedury wydawania wiz na granicach UE powinny być utrzymywane tylko w wyjątkowych sytuacjach. Niestety, jak dotąd, pomimo wytycznych Komisji Europejskiej z 30 marca i 8 kwietnia bardzo niewiele Państw Członkowskich rozpatruje wnioski wizowe w państwach trzecich – a nawet wówczas są to bardzo ograniczone ilości.  Ponadto wiele Państw Członkowskich ciągle nie przyjęło procedur, które pozwoliłyby, czasowo, wydawać więcej wiz na ich granicach. W związku z tym wymagana jest wzmocniona koordynacja pomiędzy służbami Komisji (między Dyrekcją Generalną ds. Mobilności i Transportu (DG MOVE), Dyrekcją Generalną ds. Migracji i Spraw Wewnętrznych (DG HOME) i  Europejską Służbą Działań Zewnętrznych - EEAS)  i odpowiednimi ministerstwami w Państwach Członkowskich aby zapewnić, że wydawanie wiz Schengen i ich przedłużanie, w razie potrzeby, przebiega sprawnie i nie stwarza dalszych przeszkód.

 

Podsumowując, doceniamy ważną rolę koordynacyjna Komisji, którą odgrywa w wysiłkach na rzecz zapewnienia bezpiecznej kontynuacji operacji żeglugowych w obrębie Państw Członkowskich UE. Obecnie konieczne jest zapewnienie, że Państwa Członkowskie UE będą stosowały jednolite podejście i że UE daje przykład, robiąc wszystko co w jej mocy, aby zapewnić możliwość podmiany załóg. Biorąc pod uwagę skomplikowany charakter procedur możemy sobie z tym poradzić tylko dzięki wysiłkom wszystkich zainteresowanych stron oraz silnemu przywództwu i koordynacji. Nie ma już czasu na czekanie – nasze wysiłki są pilnie potrzebne dla zdrowia i dobra  marynarzy. Utrzymując obecne ograniczenia ryzykujemy, że doprowadzimy marynarzy i operacje żeglugowe do całkowitego zatrzymania.

 

Publikacja w tym tygodniu  pakietu naprawczego dla Europy jest okazją do przedstawienia zdecydowanego przesłania w tym względzie.

 

Pozostajemy do dyspozycji aby ściśle współpracować ze wszystkimi służbami Komisji w tych ważnych, wspólnych, wysiłkach i jesteśmy gotowi, jak będzie to odpowiadać, do udziału w wideokonferencji.

 

Z poważaniem,

 

Martin Dorsman                                                       Livia Spera

Sekretarz Generalny ECSA                                        Tymczasowy Sekretarz Generalny ETF

 

 

Do wiadomości: Dyrekcji Generalnej ds. Mobilności i Transportu: Henrik Hololei; Magda Kopczyńska; Filip Cornelis

Aktualności, wydarzenia

2021-12-02
Wystąpienie Strony Pracowników Zespołu Trójstronnego ds Żeglugi i Rybołówstwa Morskiego do Ministra Finansów
2021-12-01
Nie zapominajmy: profilaktyka HIV powinna być nadal w centrum uwagi
2021-11-24
Krajowy Sekretariat Transportowców NSZZ "Solidarność" apeluje do Premiera RP w sprawie ubezpieczeń społecznych dla polskich marynarzy
2021-10-21
ITF potępia napaść na Inspektora ITF i wzywa do zerowej tolerancji wobec przemocy na morzu
2021-10-15
Światowe związki zawodowe transportu mówią rządom, że sprzeciwiając się zniesieniu ograniczeń dostępności szczepionek, Zjednoczone Królestwo, Niemcy, Szwajcaria i UE przedłużają kryzys łańcucha dostaw
2021-09-30
Światowi przywódcy organizacji transportowych wzywają ONZ do zakończenia kryzysu humanitarnego pracowników łańcucha dostaw
2021-08-17
Nowe wydanie Biuletynu Morskiego Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ "Solidarność"
2021-08-13
Wiedza to potęga a nowe narzędzie internetowe ITF zapewni ją marynarzom
2021-08-10
Wystąpienie strony związkowej w sprawie podatków marynarskich
2021-08-06
Państwa, które pobierają opłaty lecz unikają zobowiązań: ITF rozszerzyła listę państw FOC
2021-08-02
Szczepienia marynarzy
2021-07-29
ETF i ECSA z zadowoleniem przyjmują decyzję WHO o priorytetowym traktowaniu marynarzy w szczepieniach przeciwko COVID-19
2021-07-08
Sejmowa Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej jednomyślnie za wprowadzeniem podwyżek wynagrodzeń dla pracowników Morskich Służb Poszukiwania i Ratownictwa
2021-07-01
Ważna informacja dla marynarzy zatrudnionych na statkach pod banderą zarejestrowaną w Norweskim Międzynarodowym Rejestrze Statków (NIS)
2021-06-28
Dzień Marynarza bez szczepionek i bez przywrócenia naszych praw nie ma sensu