Krajowa Sekcja Morska
Marynarzy i Rybaków

NSZZ Solidarność

Wspólne oświadczenie światowych związków zawodowych

2021-02-25

OECD na rozdrożu. Zbliżający się wybór następnego Sekretarza generalnego OECD* (Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju) będzie wyznacznikiem bądź powszechnej, dostępnej dla każdego, przyszłości gospodarczej, bądź większej nierówności, gniewu i rozpaczy ludzi na świecie.

 

Światowe związki doceniły dziesięciolecie przywództwa, które OECD zapewniło krajom członkowskim – uznanie nierówności jako ryzyka globalnego, wyniesienie kryzysu klimatycznego  na centralne miejsce, dzięki wsparciu Just Transition**, odpowiedzialne prowadzenie działalności gospodarczej promowane zgodnie z wytycznymi dotyczącymi należytej staranności oraz wprowadzającymi mechanizmy skarg na łamanie praw człowieka i praw pracowniczych a także uczciwe zasady opodatkowania z eliminacją rajów podatkowych i podstawową stawką od osób prawnych, kluczową dla bardziej sprawiedliwej przyszłości.

 

Przemyślanego przywództwa wymagało również wiele innych kluczowych obszarów polityki obejmującej inwestycje w miejsca pracy, cyfryzację i prywatyzację, edukację i rozwój umiejętności, równość płci, współpracę na rzecz rozwoju, płace i powszechną ochronę socjalną.

 

Wybór lidera musi skutkować pilnym przyspieszeniem tych i innych niezbędnych reform gospodarczych, społecznych i środowiskowych, które są niezbędne do budowania lepszej przyszłości opartej na wzroście sprzyjającym społecznej aktywności. Powrót do światowego wzrostu za wszelką cenę byłby niezwykle szkodliwy.

 

Najlepszymi wskazówkami dla tej istotnej decyzji są osiągnięcia kandydatów.

 

Spośród czterech kandydatów trzech zajmowało wysokie stanowiska ministerialne – Mathias Cormann, Anna Diamantopoulou i Cecilia Malmstrom. Przez ostatnie 25 lat urzędujący sekretarze generalni OECD zajmowali już takie stanowiska. Czwarty kandydat, Philipp Hildebrand, ma doświadczenie jako bankier centralny oraz w firmie zarządzającej aktywami w firmie Blackrock.

 

Z trzech byłych ministrów jeden, Mathias Cormann, ma doświadczenie w rządzie, który sprzeciwiał się działaniom na rzecz klimatu, umacniał ataki na płace, prawa pracownicze i ochronę socjalną, wdrażał regresywne środki podatkowe z korzyścią dla bogatych i sektora przedsiębiorstw oraz doprowadził inwestycje w badania i rozwój do rekordowo niskiego poziomu.

 

To nie może być przyszłość, której będzie przewodzić nowy lider OECD  - inaczej bowiem rozpadnie się zaufanie do tej wielostronnej instytucji, podobnie jak stało się z WTO (Światową Organizacją Handlu) i IFI (Międzynarodową Instytucją Finansową).

 

Wybór szefa OECD ma kluczowe znaczenie i prosimy aby władze OECD wybrały kandydata, który zapewni, że ludzie,  planeta i wspólny dobrobyt będą kształtować politykę gospodarczą.

 

Stephen Cotton

Przewodniczący, Sekretarz  Rady Światowych Związków, ITF

 

Christy Hoffman

Wiceprzewodnicząca, Sekretarz Generalny Rady Globalnych Związków, UNI Global Union

 

David Edwards

Sekretarz Generalny EL

 

Sharan Burrow

Sekretarz, Sekretarz Generalny Rady Światowych Związków , ITUC

 

Valter Sanches

Sekretarz Generalny UndustriAll

 

Ambert Yuson

Sekretarz Generalny, BWI

 

 

*OECD – Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, organizacja międzyrządowa,  rozpoczęła działalność 30 listopada 1961 roku na podstawie Konwencji Paryskiej z 1960 roku. Obecnie grupuje ona 36 państw. Polska stała się członkiem OECD w listopadzie 1996 roku. Podstawowym celem tej organizacji jest promowanie polityki nastawionej m.in. na równomierny rozwój handlu światowego opartego na niedyskryminacyjnych zasadach, osiągnięcie możliwie najwyższego , trwałego wzrostu gospodarczego i wysokich standardów życia i zatrudnienia w państwach członkowskich.

 

**Just Transition Fund (Fundusz Sprawiedliwej Transformacji) działa w ramach polityki spójności UE i służy zapewnieniu wsparcia obszarom zmagającym się z poważnymi wyzwaniami społeczno-gospodarczymi wynikającymi z transformacji w dążeniu do osiągnięcia neutralności klimatycznej. Just Transition Fund ułatwi wdrażanie Europejskiego Zielonego Ładu, którego celem jest osiągnięcie neutralności klimatycznej UE do 2050 roku.

 

Tłumaczeniu artykułu ze strony internetowej ITF z dnia  24.02.2021 roku.