Krajowa Sekcja Morska
Marynarzy i Rybaków

NSZZ Solidarność

Wiadomości Europejskiej Federacji Transportowców - ETF: co się wydarzyło w Sekcji Transportu Morskiego w marcu 2021

2021-04-08

Odbyło się pierwsze posiedzenie Komitetu Sterującego wspólnego projektu "Sprawiedliwy i zrównoważony transport wodny w Europie: żegluga śródlądowa, porty i sektory rybołówstwa ETF budują skoncentrowane na człowieku reakcje na globalne zagrożenia".

 

Celem projektu jest:

  •          określenie tego, co można zrobić aby zmienić systemy zarządzania i strukturalny, które umożliwiają trwający system dumpingu socjalnego w sektorach transportu wodnego,
  •          określenie dlaczego potrzebne są zasadnicze zmiany kierunku, oraz
  •          jak do nich dojść.

 

W oczekiwaniu na posiedzenie Specjalnego Trójstronnego Komitetu MOP na temat Konwencji o Pracy na Morzu (MLC) 2006, z późniejszymi zmianami,   ETF wzięła udział w spotkaniu Komisji Europejskiej i ECSA (European Community Shipowners Association - Stowarzyszenie Armatorów Wspólnoty Europejskiej). Skorzystaliśmy z okazji aby podkreślić szeroko zakrojone implikacje pandemii dla marynarzy oraz wdrażanie wszystkich aspektów MLC.

 

Zostaliśmy poinformowani, że niektóre państwa członkowskie mogą rozważać wyłączenie marynarzy z zakresu proponowanej Dyrektywy w sprawie odpowiednich płac minimalnych w Unii Europejskiej (UE).  Wiemy, że znaczenie tej proponowanej przez Komisję Dyrektywy wywołało wiele pytań w naszej rodzinie związkowej, Jednakże w tym konkretnym przypadku marynarze ponownie byliby poza obrębem ogólnego systemu prawnego UE, który mógłby zostać wykorzystany do ich ochrony. Wraz z ETUC (European Trade Union Confederation – Europejska Konfederacja Związków Zawodowych), Sekretariat ETF opowiada się za tym, aby instytucje europejskie nie ograniczały marynarzy od ogólnej ochrony prawa pracy UE. Marynarze nie są i nie powinni być traktowani jako pracownicy drugiej kategorii a zatem powinni być objęci minimalnymi normami prawnymi UE, które mają zastosowanie do wszystkich pracowników. W związku z tym marynarze nie powinni być wyłączeni z zakresu proponowanej Dyrektywy.

 

Dyrektywa w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy wyłącza marynarzy i rybaków z zakresu ważnych przepisów (równe zatrudnienie, minimalna przewidywalność pracy, wysyłanie pracowników do innego państwa członkowskiego lub do państwa trzeciego, przechodzenie do innej formy zatrudnienia oraz dostarczanie informacji na temat tożsamości instytucji zabezpieczenia społecznego otrzymującej składki na ubezpieczenie społeczne).

Sekretariat ETF, wraz z ETUC, jest nadal zaangażowany w posiedzenia grupy ekspertów powołane przez Komisje Europejską. Nadal opowiadamy się za tym, aby szczególny charakter i warunki życia oraz pracy marynarzy i rybaków nie stanowiły usprawiedliwienia dla innego traktowania kwestii morskich i powodowały potrzebę wykluczenia tych pracowników. Wzywamy do konsultacji z sektorowymi partnerami społecznymi na szczeblu krajowym zanim nastąpi przeniesienie Dyrektywy do prawa krajowego.

 

Sekretariat ETF (Sektor Dokerów i Transportu Morskiego) odbył spotkania z partnerami społecznymi portowców i transportu morskiego oraz Komisją Europejską w sprawie wprowadzenia Dyrektywy 2001/96/UE wprowadzającej zharmonizowane wymagania i procedury dotyczące bezpiecznych załadunków i rozładunków masowców. EMSA (European Maritime Safety Agency – Europejska Agencja Bezpieczeństwa Morskiego) odbyła wizyty  w krajach członkowskich UE w celu sprawdzenia prawidłowego wdrożenia Dyrektywy.  Ogólnie rzecz biorąc, jak dotąd, ECSA stwierdziła, że w krajowych systemach państwa członkowskie spełniają wymogi Dyrektywy. Wizyty ujawniły jednak szereg niedociągnięć, głównie dotyczących ustaleń organizacyjnych oraz weryfikacji i egzekwowania przepisów. Głównym problemem jest to, że brakuje zarówno zharmonizowanych, jak i szczegółowych danych na temat wypadków przy pracy z udziałem dokerów na terminalach i na pokładach statków. FEPORT (Federation of European Private Port Companies and Terminals) prowadzi obecnie badania w celu zwrócenia uwagi na wypadki przy pracy na pokładach statków. Kontynuujemy w tym zakresie nasza współpracę z partnerami społecznymi i Komisją Europejską.

 

Podczas Dni Transportu Zrównoważonego ETF odbyła się specjalna sesja transportu wodnego skupiająca się na bezpieczeństwie na pokładach statków. Na seminarium z powodzeniem wyjaśniono tematy dotyczące BHP i zwrócono uwagę na wspólne problemy i powiązania pomiędzy czterema sektorami transportu wodnego ETF. Wykazano znaczenie aktywnego udziału pracodawców w ochronie pracowników poprzez wykorzystanie niezbędnego sprzętu ochronnego a także znaczenie inspekcji, testów i norm bezpieczeństwa, szkoleń w zakresie bezpieczeństwa oraz, że warunki pracy i zagrożenia na pokładach statków muszą być uwzględniane przy projektowaniu bezpiecznych statków i konstrukcji bezpieczeństwa pożarowego w portach. Wyniki tego seminarium pomogą nam dalej rozwijać nasze stanowiska i wymagania.

W kwestii transportu morskiego Denis Lagarde, wykładowca w Szkole Żeglugi i Transportu w Rotterdamie, mówił o zagrożeniach dla bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z alternatywnymi paliwami i infrastrukturą.

 

W Międzynarodowym Dniu Kobiet, ECSA i ETF potwierdziły swoje zaangażowanie na rzecz zwiększenia udziału kobiet w europejskiej żegludze. W ramach projektu WESS rozpoczęto ankietę , która pomoże określić aktualny stan zatrudnionych kobiet w tym sektorze i ocenić potrzeby kobiet w branży morskiej, co stanowi pierwszy krok w ramach finansowanego ze środków UE projektu mającego na celu zwiększenie udziału kobiet w sektorze żeglugi morskiej.

Aktualności, wydarzenia

2021-12-02
Wystąpienie Strony Pracowników Zespołu Trójstronnego ds Żeglugi i Rybołówstwa Morskiego do Ministra Finansów
2021-12-01
Nie zapominajmy: profilaktyka HIV powinna być nadal w centrum uwagi
2021-11-24
Krajowy Sekretariat Transportowców NSZZ "Solidarność" apeluje do Premiera RP w sprawie ubezpieczeń społecznych dla polskich marynarzy
2021-10-21
ITF potępia napaść na Inspektora ITF i wzywa do zerowej tolerancji wobec przemocy na morzu
2021-10-15
Światowe związki zawodowe transportu mówią rządom, że sprzeciwiając się zniesieniu ograniczeń dostępności szczepionek, Zjednoczone Królestwo, Niemcy, Szwajcaria i UE przedłużają kryzys łańcucha dostaw
2021-09-30
Światowi przywódcy organizacji transportowych wzywają ONZ do zakończenia kryzysu humanitarnego pracowników łańcucha dostaw
2021-08-17
Nowe wydanie Biuletynu Morskiego Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ "Solidarność"
2021-08-13
Wiedza to potęga a nowe narzędzie internetowe ITF zapewni ją marynarzom
2021-08-10
Wystąpienie strony związkowej w sprawie podatków marynarskich
2021-08-06
Państwa, które pobierają opłaty lecz unikają zobowiązań: ITF rozszerzyła listę państw FOC
2021-08-02
Szczepienia marynarzy
2021-07-29
ETF i ECSA z zadowoleniem przyjmują decyzję WHO o priorytetowym traktowaniu marynarzy w szczepieniach przeciwko COVID-19
2021-07-08
Sejmowa Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej jednomyślnie za wprowadzeniem podwyżek wynagrodzeń dla pracowników Morskich Służb Poszukiwania i Ratownictwa
2021-07-01
Ważna informacja dla marynarzy zatrudnionych na statkach pod banderą zarejestrowaną w Norweskim Międzynarodowym Rejestrze Statków (NIS)
2021-06-28
Dzień Marynarza bez szczepionek i bez przywrócenia naszych praw nie ma sensu