Krajowa Sekcja Morska
Marynarzy i Rybaków

NSZZ Solidarność

Wspólne stanowisko ETF - ECSA w sprawie uznania marynarzy za kluczowych pracowników z dnia 20.04.2021 roku

2021-04-22

Związki zawodowe i pracodawcy transportu morskiego wzywają rządy aby w czasie pandemii Covid-19 uznały marynarzy za "kluczowych pracowników".

 

 

Podczas gdy wiele rządów uznało marynarzy za takich pracowników, co pozwala im na podróżowanie i tranzyt przez lotniska, porty morskie i terminale wodne aby utrzymać w ruchu globalny handel, to nie istnieje uniwersalna definicja terminu „kluczowy pracownik” i ma ona różne znaczenie w różnych krajach. W związku z tym europejscy partnerzy społeczni uważają, że bardziej korzystne jest skupienie uwagi na konkretnych prawach i uprawnieniach, z których marynarze powinni korzystać wszędzie.

 

Dlatego też ETF (Europejska Federacja Transportowców) i ECSA (Stowarzyszenie Armatorów Wspólnoty Europejskiej) ustaliły poniższą listę takich praw i uprawnień aby pomóc państwom członkowskim w zapewnieniu zdrowia i dobra morskich profesjonalistów, którzy pełnią swoją kluczową rolę. Lista ta nie jest całkowita i ostateczna oraz nie ma na celu osłabienia czy podważenia istniejących standardów.

 

Dzięki temu globalny łańcuch dostaw będzie mógł pozostać w ruchu, zaopatrując świat w 90% wszystkiego co konsumujemy – oprócz zwiększonych wysyłek sprzętu medycznego, środków ochrony osobistej, leków a w przyszłości szczepionek, które mają zwalczyć Covid-19.

1. Podróżowanie

 •  Państwa członkowskie powinny zapewnić, że marynarze:

o   mogą podróżować do i ze swoich krajów ojczystych i do swoich miejsc pracy bez żadnych restrykcji

o   mogą swobodnie przemieszczać się między regionami i państwami

 • Państwa członkowskie powinny współpracować w celu zapewnienia, że Protokoły IMO zapewniające bezpieczne zmiany załogi statku i podróżowanie są realizowane.
 • Państwa członkowskie powinny ratyfikować i realizować Konwencję MOP 185 – Konwencję o Marynarskich Dokumentach Tożsamości
 • Państwa członkowskie, w przypadku gdy ich ambasady, konsulaty lub agendy zostaną zamknięte w krajach zamieszkania marynarzy, ustanowią przepisy dotyczące wszelkich wymaganych wiz, które mają być wydawane po przyjeździe.

 

     2. Kwarantanna

 • Państwa członkowskie powinny zwolnić marynarzy z kwarantanny zgodnie z jurysdykcją, według której będą oni mogli mustrować na swoje statki.

    

     3.  Opieka medyczna

 • Państwa członkowskie powinny zapewnić wprowadzenie procedur zgodnych z Przewodnikiem dla Operatorów Statków wydanym przez Międzynarodową Izbą Żeglugi dotyczącym Ochrony Zdrowia Marynarzy.

     

4.   Testowanie

 • Państwa członkowskie powinny nadać priorytet marynarzom w testach na Covid-19, w szczególności w przypadku gdy wyniki badań są wymagane przed dołączeniem marynarza do statku
 • Państwa członkowskie powinny priorytetowo traktować testowanie marynarzy na Covid-19 tam gdzie wymaga tego jurysdykcja oraz pomagać w zapewnieniu dostępu do testowania na Covid -19 na pokładzie

 

 5.    Dobro marynarzy

 • Państwa członkowskie powinny zapewnić marynarzom dostęp do placówek społecznych na lądzie lub umożliwić organizacjom pomagającym marynarzom bezpieczny dostęp do statków i gdy podjęte są odpowiednie środki zapewnić, że podmioty świadczące usługi dla marynarzy mogą wejść na pokład.

 

 6.     Szczepienia

 • Państwa członkowskie w planowaniu szczepień w swoich jurysdykcjach powinny zapewnić marynarzom, jako priorytet, dostęp do szczepień w celu dalszego ułatwienia w łagodzeniu ograniczeń, z którymi obecnie się borykają.
 • Państwa członkowskie, współpracując ze związkami zawodowymi i armatorami powinny zaplanować jak najszybszy dostęp do szczepień na Covid -19 dla marynarzy przebywających obecnie na morzu.

 

 7.     Wsparcie finansowe

 • Państwa członkowskie powinny zapewnić aby marynarze zamieszkujący na ich terytorium, którzy nie są w stanie podjąć zatrudnienia z powodu zaprzestania lub ograniczenia działalności firm, braku dostępu do transportu, zamkniętych granic lub innych trudności związanych ze zmianą załogi wynikających z pandemii mogli uzyskać dostęp do systemów finansowych, które są dostępne dla ich mieszkańców wykonujących inne zawody.

 

Tłumaczenie ze strony internetowej ETF (Europejska Federacja Transportowców) z dnia 20.04.2021 roku

Aktualności, wydarzenia

2021-12-02
Wystąpienie Strony Pracowników Zespołu Trójstronnego ds Żeglugi i Rybołówstwa Morskiego do Ministra Finansów
2021-12-01
Nie zapominajmy: profilaktyka HIV powinna być nadal w centrum uwagi
2021-11-24
Krajowy Sekretariat Transportowców NSZZ "Solidarność" apeluje do Premiera RP w sprawie ubezpieczeń społecznych dla polskich marynarzy
2021-10-21
ITF potępia napaść na Inspektora ITF i wzywa do zerowej tolerancji wobec przemocy na morzu
2021-10-15
Światowe związki zawodowe transportu mówią rządom, że sprzeciwiając się zniesieniu ograniczeń dostępności szczepionek, Zjednoczone Królestwo, Niemcy, Szwajcaria i UE przedłużają kryzys łańcucha dostaw
2021-09-30
Światowi przywódcy organizacji transportowych wzywają ONZ do zakończenia kryzysu humanitarnego pracowników łańcucha dostaw
2021-08-17
Nowe wydanie Biuletynu Morskiego Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ "Solidarność"
2021-08-13
Wiedza to potęga a nowe narzędzie internetowe ITF zapewni ją marynarzom
2021-08-10
Wystąpienie strony związkowej w sprawie podatków marynarskich
2021-08-06
Państwa, które pobierają opłaty lecz unikają zobowiązań: ITF rozszerzyła listę państw FOC
2021-08-02
Szczepienia marynarzy
2021-07-29
ETF i ECSA z zadowoleniem przyjmują decyzję WHO o priorytetowym traktowaniu marynarzy w szczepieniach przeciwko COVID-19
2021-07-08
Sejmowa Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej jednomyślnie za wprowadzeniem podwyżek wynagrodzeń dla pracowników Morskich Służb Poszukiwania i Ratownictwa
2021-07-01
Ważna informacja dla marynarzy zatrudnionych na statkach pod banderą zarejestrowaną w Norweskim Międzynarodowym Rejestrze Statków (NIS)
2021-06-28
Dzień Marynarza bez szczepionek i bez przywrócenia naszych praw nie ma sensu