Krajowa Sekcja Morska
Marynarzy i Rybaków

NSZZ Solidarność

Prezentacja projektu TRENDS z Kongresu ETF 2017

Współfinansowany przez UE (Unia Europejska) projekt ETF "TRENDS - antycypowanie wpływu i tendencji zmian w transporcie na zatrudnienie, warunki pracy, profesje i kwalifikacje" realizowany był w okresie od listopada 2015 do kwietnia 2017. Głównym celem projektu jest stworzenie strategii antycypowania zmian w transporcie w kontekście rozwoju gospodarczego & globalizacji, zmian technologicznych: automatyzacji & cyfryzacji, zmian demograficznych i zmian klimatycznych. Zmiany te będą miały wpływ na zatrudnienie w transporcie, warunki pracy, potrzeby kwalifikacyjne i doprowadzą do przesunięcia w zawodach transportowych.

TRENDS przygotowuje związki zawodowe transportu do zmian w sektorze

Analiza głównych wydarzeń i tendencji omówiona została w ramach czterech Konferencji podregionalnych z udziałem przedstawicieli związków transportowców z wszystkich środków transportu. Ponad 150 uczestników z 57 związków z 30 krajów uczestniczyło w Konferencjach w Gdańsku, Madrycie, Zagrzebiu i Wiedniu. W ramach projektu zorganizowane zostało w lutym 2017 roku seminarium na temat pracy sieciowej z udziałem NGO (Organizacja Pozarządowa) i innych ETUF-ów (Europejska Federacja Związków Zawodowych) celem omówienia współpracy związków zawodowych z NGO jako środka wzmocnienia siły.

Oto pewne kluczowe wnioski w kluczowych słowach:

ROZWÓJ GOSPODARCZY / GLOBALIZACJA

Przesunięcie gospodarcze w kierunku BRISC i Azji; szacowane zwiększenie popytu na transport w Europie;

Nowa generacja porozumień handlowych (CETA – Kompleksowa Umowa Gospodarczo-Handlowa z Kanadą, TiSA – Porozumienie w sprawie handlu usługami) ma na celu globalną deregulację;

Prywatny kapitał przejmuje kontrolę nad spółkami transportowymi i infrastrukturą;

Koncentracja, wielonarodowe (IT) spółki określają warunki przedsiębiorstwom transportowym, działając same jako agenci transportowi (GAFA: Google, Apple, Facebook i Amazone);

Cyfryzacja przyspiesza rozwój; rosną nieregulowane formy pracy;

Prawa pracownicze i osiągnięcia związkowe zagrożone;

Wymaga się od związków zawodowych:

  • Budowania sojuszy, na rzecz fair globalizacji i porozumień handlowych
  • Wybrania głównych graczy na poziomie krajowym w kontekście prowadzenia kampanii organizacyjnych
  • Aktywnego zaangażowania się w kampanie globalne i europejskie

 

ROZWÓJ TECHNOLOGICZNY (CYFRYZACJA & AUTOMATYZACJA - C&A)

C&A nie są nowymi zjawiskami w transporcie;

Automatyzacja dotyczy wszystkich środków transportu: jest kwestią czasu inwestycji i akceptacji;

Pozytywna strona: potencjalny kres ciężkiej i/lub powtarzającej się, monotonnej pracy; udoskonalenie kwalifikacji i miejsc pracy;

Negatywna strona: Usprawnienie z potencjałem zwiększenia obciążeń psycho-społecznych / ryzyk w miejscu pracy; problemy z obserwowaniem i ochroną danych;

Szacowana utrata miejsc pracy: pesymistycznie 40 - 50% / optymistycznie 8 - 10 %;

Wyzwanie dla związków zawodowych: antycypacja, CBA (Układ Zbiorowy Pracy) ws. kwalifikacji & szkolenia; BiHP w miejscu pracy; organizacja pracy & oraz prawo do przejścia do trybu off-line

Szczególne zagrożenie: Platformy i ich destrukcyjny model biznesowy (np. Uber);

Problem społeczny: nowe formy pracy prekaryjnej, podatki, zabezpieczenia społeczne, dystrybucja pracy;

Wyzwanie dla związków zawodowych:

  • Zbiorowa reprezentacja; zapewnienie statusu pracownikom i praw pracowniczych
  • Związki zawodowe muszą się dostosować, przyciągać młode pokolenie "tubylców cyfrowych"
  • Stworzenie koncepcji "just transition" dla C&A

 

ZMIANA KLIMATYCZNA

Zmiana klimatyczna jest już rzeczywistością;

Ekstremalne zjawiska pogodowe niszczą infrastrukturę: problemy ekonomiczne, problemy bezpieczeństwa;

Transport przyczynia się do 25% emisji CO2 - sektor z rosnącymi emisjami;

Transport jest zbyt tani. Zrównoważenie środowiskowe i społeczne są dwoma stronami tej samej monety;

Związki zawodowe mogą zyskać na odpowiedzialnych społecznie miejscach pracy w transporcie: uczciwe ceny & warunki pracy;

Transport publiczny częścią rozwiązania; potencjał kwalifikowanych miejsc pracy w sektorze;

Związki zawodowe muszą się zaangażować; budowanie sojuszy z organizacjami pozarządowymi (NGO) ;

Just transition (społecznie sprawiedliwe przejście): potrzebne nam nadanie większej treśc

 

ZMIANA DEMOGRAFICZNA

Generalnie zmniejszająca się populacja w Europie;

Starzenie się populacji i starzenie się pracowników;

Drenaż mózgów z krajów mniej rozwiniętych; wzrost migrantów i uchodźców;

Urbanizacja kontra wyludnianie obszarów wiejskich;

Nowe potrzeby i koncepcje mobilności: związki zawodowe zaangażują się w zapewnienie kwalifikowanego transportu publicznego przeciwnie do platform

Wyzwania dla rynku pracy i związków zawodowych:

  • Atrakcyjność miejsc pracy w transporcie
  • Zintegrowanie pracowników migrujących
  • Świadome przejście od starszych do młodszych pracowników

 

Obszerne fragmenty przedstawimy w Biuletynie Morskim KSMMiR NSZZ „Solidarność”.