Krajowa Sekcja Morska
Marynarzy i Rybaków

NSZZ Solidarność

Parlament Europejski głosuje za reformami dotyczącymi minimalnego poziomu szkolenia marynarzy

2019-04-09

ETF (Europejska Federacja Transportowców) z zadowoleniem przyjęła głosowanie, które odbyło się 4 kwietnia 2019 roku w Parlamencie Europejskim, w sprawie zmiany Dyrektywy 2008/106/EC dotyczącej minimalnego poziomu wyszkolenia marynarzy.

ETF uważa, że to konieczne zmiany ponieważ stwarzają one sposobność znacznej poprawy skuteczności ram administracyjnych dotyczących wzajemnego uznawania szkoleń i certyfikacji systemów przewidzianych w niniejszej Dyrektywie – a zwłaszcza rozpoznawanie, opodatkowanie i ponowną ocenę systemu państw trzecich – tak aby umożliwić bardziej efektywny przydział funduszy Komisji oraz pieniędzy unijnych podatników.

ETF szczególnie docenia nacisk jaki zmiany te kładą na poziom przejrzystości, który powinien stać się powszechny w procedurach uznawania świadectw Marynarzy z nowych państw trzecich. Zmiany zmierzają we właściwym kierunku dlatego, że teraz rozpoczęcie procesu o takie uznanie przestanie być automatyczne. Decyzja o jego uruchomieniu będzie musiała być podjęta przez Komisję w drodze decyzji wykonawczej i uwzględniać liczne kryteria: zabezpieczenie przez wnioskujące państwo członkowskie szacunkowej liczby kapitanów i oficerów, którzy mogą być zatrudnieni przez trzecie, zainteresowane, państwo oraz gwarancje, że spełnia ono wymagania -  nie tylko Konwencji STCW ale także Konwencji o Pracy na Morzu (MLC) 2006 w trosce o bezpieczeństwo na morzu i promowanie godnej pracy na statku i godnych warunków życia.

Gdy podjęto decyzję o zmianach w Dyrektywie 2008/106/EC ETF zwróciła uwagę, że należy postrzegać ją jako szansę na stworzenie nowych ram dla szkolenia morskiego w Europie i wezwała polityków do stworzenia podstaw dla rozwoju daleko bardziej idących przepisów, które przewidywałyby ustanowienie unijnego morskiego świadectwa kwalifikacyjnego, które wykraczałoby poza wymagania STCW. Ten pomysł pozwoliłby na zharmonizowanie morskich programów nauczania i podniósłby ich jakość. ETF wezwała również do ustanowienia europejskiej sieci instytucji do spraw szkolnictwa morskiego i szkoleń (METs – Maritime Education and Training Institutions).  Warto też zauważyć, że edukacja marynarzy w całej Unii Europejskiej w ramach METs odbywałaby się poprzez wymianę studentów.

Również z zadowoleniem ETF przyjęła fakt, że Parlament Europejski poparł wniosek ETF w sprawie konieczności opracowania w przyszłości europejskiego morskiego dyplomu kwalifikacyjnego (EMDE – European Maritime Diplomas of Excellence). Zmieniona Dyrektywa przewiduje, że te formy szkolenia poza wymaganiami STCW będą musiały zostać niezwłocznie opracowane przez Komisję ds. Projektu SkillSea – ważnego projektu finansowanego przez UE, którego zakończenie prac przewidziane jest na koniec 2022 roku –który to projekt dotyczy współpracy sektorowej i biorą w nim udział europejscy partnerzy społeczni ds. transportu – między innymi ETF i ECSA (Stowarzyszenie Armatorów Wspólnoty Europejskiej).

„Mamy nadzieję, że EMDE pozwoli stworzyć konkurencyjną przewagę dla marynarzy europejskich poprzez wyposażenie ich w umiejętności wykraczające poza te, które wymagane są na poziomie międzynarodowym „ – powiedział Phillippe Alfonso, sekretarz polityczny ETF ds. Transportu Morskiego. „Jest to szczególnie ważne w kontekście zmieniającego się środowiska pracy w czasie rosnącej cyfryzacji w branży morskiej” – dodał.

„Należy przypomnieć, że Konwencja STCW określa uzgodnione międzynarodowo minimalne standardy, które często są poniżej edukacji morskiej, która może być prowadzona przez METs w całej Unii Europejskiej. Należy zatem wspierać i stymulować zakres edukacji morskiej w Europie mając także na uwadze fakt, że taka edukacja i szkolenia często są prowadzone w bezpłatnym i publicznym systemie„ – powiedział Mark Dickinson, przewodniczący Sekcji transportu Morskiego ETF Komitetu UE i sekretarz generalny Nautiliusa.

Zdaniem ETF Parlamentowi Europejskiemu należy się pochwała za aktywność we wdrażaniu procedur ustawodawczych i ETF szczególnie dziękuje sprawozdawcy, panu Dominique Riquet, który wykazał się stałą troską o ulepszanie składanych Komisji propozycji, kładąc nacisk na jakość edukacji morskiej, potrzebę dalszych działań aby rozszerzyć w Europie bazę kształcenia oraz zwiększyć wymogi bezpieczeństwa morskiego dla statków pływających pod banderą UE.

 

Źródło: komunikat prasowy ETF z dnia 04.04.2019

Aktualności, wydarzenia

2020-02-26
ITF i ETF wzywają operatorów statków do oddania pracownikom portowym prac przy mocowaniu ładunków
2020-02-21
ZANIM ZAOKRĘTUJESZ
2020-01-31
Koronawirus - ważne informacje i porady dla marynarzy
2020-01-28
Oświadczenie w sprawie stosowania Kodeksu Wizowego Unii Europejskiej (UE) dla marynarzy
2020-01-10
27 rocznica zatonięcia promu JAN HEWELIUSZ
2019-12-17
Zwolnienie podatkowe dla marynarzy
2019-12-18
Życzenia świąteczno - noworoczne
2019-12-05
Informacja Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie książeczek żeglarskich
2019-12-02
Apel Polskiego Komitetu Koordynacyjnego Morskich Afiliantow ITF ds. kampanii FOC i POC
2019-11-25
Zapewnienie sprawiedliwego traktowania marynarzy
2019-11-07
Ankieta na temat umiejętności marynarzy
2019-10-24
Przyszłość zapewniona?
2019-10-23
Przestępczość morska nadal stanowi zagrożenie dla załóg
2019-10-10
Europejska Federacja Transportowców (ETF) rozpoczyna badanie czego sektor transportu potrzebuje aby stać się bardziej atrakcyjnym dla kobiet
2019-10-08
Stanowisko Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ "Solidarność" z dnia 09.09.2019 roku ws wsparcia dla Organizacji Zakładowej NSZZ "Solidarność" w DCT Gdańsk S.A.
2019-10-03
Praktyki morskie dla studentów uczelni morskich
2019-10-02
Aplikacja "ITF Global" już działa
2019-09-18
Europejska branża żeglugowa potrzebuje subsydiów, ale aktualny system lekceważy europejskich podatników i pracowników
2019-09-16
Podatki marynarzy - poszerzenie zwolnienia ...
2019-08-19
Po 9 dniach od zatrzymania w Belgii masowiec Blumenthala został zwolniony
2019-08-13
IBF (International Bargaining Forum - Międzynarodowe Forum Negocjacyjne) zgadza się uznać Cieśninę Hormuz tymczasową strefą podwyższonego ryzyka
2019-08-12
ZUS ws systemu zabezpieczenia społecznego polskich marynarzy pracujących na statkach NIS
2019-08-06
Nautilius i ITF wzywają do pilnego zwolnienia zajętego brytyjskiego tankowca i jego załogi
2019-06-24
Stanowisko Rady Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ "Solidarność" w sprawie 30-rocznicy utworzenia KSMMiR NSZZ "Solidarność"
2019-06-14
4 tysiące osób podpisało petycję w obronie portowca! Czekamy jeszcze na Ciebie.
2019-06-05
Sekcja Dokerów ITF (Międzynarodowa Federacja Transportowców) i ETF (Europejska Federacja Transportowców) wspiera NSZZ "Solidarność" GCT S.A.
2019-05-27
Porozumienie pomiędzy Polską i Norwegią w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w stosunku do polskich marynarzy zatrudnionych na statkach NIS ...
2019-05-16
Marynarze i portowcy z NSZZ "Solidarność" wsparli australijskich marynarzy
2019-05-10
Livia Spera - nowo wybranym tymczasowym Sekretarzem Generalnym Europejskiej Federacji Transportowców (ETF)
2019-04-24
Nowy Biuletyn Morski Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ "Solidarność"
2019-04-18
Blumenthal na celowniku ITF
2019-04-09
Parlament Europejski głosuje za reformami dotyczącymi minimalnego poziomu szkolenia marynarzy
2019-04-04
Opinia Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ "Solidarność" w sprawie projektu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawy o pracy na morzu
2019-03-26
Konferencja Fair Transport
2019-03-19
Europejska Federacja Transportowców (ETF) protestuje przeciwko wykluczeniu marynarzy i rybaków z dyrektywy UE.
2019-03-04
Zmiany podatkowe dla polskich marynarzy
2019-03-01
Polski Komitet Koordynacyjny wspiera kampanię Fair Transport
2019-02-27
Co to jest Kampania Europa Fair Transportu?
2019-02-05
Rezolucja wspierająca NSZZ "Solidarność" w Gdynia Container Terminal S.A.
2019-01-31
Jak bronić standardów pracy na bałtyckich promach? Międzynarodowo ...