Krajowa Sekcja Morska
Marynarzy i Rybaków

NSZZ Solidarność

Parlament Europejski głosuje za reformami dotyczącymi minimalnego poziomu szkolenia marynarzy

2019-04-09

ETF (Europejska Federacja Transportowców) z zadowoleniem przyjęła głosowanie, które odbyło się 4 kwietnia 2019 roku w Parlamencie Europejskim, w sprawie zmiany Dyrektywy 2008/106/EC dotyczącej minimalnego poziomu wyszkolenia marynarzy.

ETF uważa, że to konieczne zmiany ponieważ stwarzają one sposobność znacznej poprawy skuteczności ram administracyjnych dotyczących wzajemnego uznawania szkoleń i certyfikacji systemów przewidzianych w niniejszej Dyrektywie – a zwłaszcza rozpoznawanie, opodatkowanie i ponowną ocenę systemu państw trzecich – tak aby umożliwić bardziej efektywny przydział funduszy Komisji oraz pieniędzy unijnych podatników.

ETF szczególnie docenia nacisk jaki zmiany te kładą na poziom przejrzystości, który powinien stać się powszechny w procedurach uznawania świadectw Marynarzy z nowych państw trzecich. Zmiany zmierzają we właściwym kierunku dlatego, że teraz rozpoczęcie procesu o takie uznanie przestanie być automatyczne. Decyzja o jego uruchomieniu będzie musiała być podjęta przez Komisję w drodze decyzji wykonawczej i uwzględniać liczne kryteria: zabezpieczenie przez wnioskujące państwo członkowskie szacunkowej liczby kapitanów i oficerów, którzy mogą być zatrudnieni przez trzecie, zainteresowane, państwo oraz gwarancje, że spełnia ono wymagania -  nie tylko Konwencji STCW ale także Konwencji o Pracy na Morzu (MLC) 2006 w trosce o bezpieczeństwo na morzu i promowanie godnej pracy na statku i godnych warunków życia.

Gdy podjęto decyzję o zmianach w Dyrektywie 2008/106/EC ETF zwróciła uwagę, że należy postrzegać ją jako szansę na stworzenie nowych ram dla szkolenia morskiego w Europie i wezwała polityków do stworzenia podstaw dla rozwoju daleko bardziej idących przepisów, które przewidywałyby ustanowienie unijnego morskiego świadectwa kwalifikacyjnego, które wykraczałoby poza wymagania STCW. Ten pomysł pozwoliłby na zharmonizowanie morskich programów nauczania i podniósłby ich jakość. ETF wezwała również do ustanowienia europejskiej sieci instytucji do spraw szkolnictwa morskiego i szkoleń (METs – Maritime Education and Training Institutions).  Warto też zauważyć, że edukacja marynarzy w całej Unii Europejskiej w ramach METs odbywałaby się poprzez wymianę studentów.

Również z zadowoleniem ETF przyjęła fakt, że Parlament Europejski poparł wniosek ETF w sprawie konieczności opracowania w przyszłości europejskiego morskiego dyplomu kwalifikacyjnego (EMDE – European Maritime Diplomas of Excellence). Zmieniona Dyrektywa przewiduje, że te formy szkolenia poza wymaganiami STCW będą musiały zostać niezwłocznie opracowane przez Komisję ds. Projektu SkillSea – ważnego projektu finansowanego przez UE, którego zakończenie prac przewidziane jest na koniec 2022 roku –który to projekt dotyczy współpracy sektorowej i biorą w nim udział europejscy partnerzy społeczni ds. transportu – między innymi ETF i ECSA (Stowarzyszenie Armatorów Wspólnoty Europejskiej).

„Mamy nadzieję, że EMDE pozwoli stworzyć konkurencyjną przewagę dla marynarzy europejskich poprzez wyposażenie ich w umiejętności wykraczające poza te, które wymagane są na poziomie międzynarodowym „ – powiedział Phillippe Alfonso, sekretarz polityczny ETF ds. Transportu Morskiego. „Jest to szczególnie ważne w kontekście zmieniającego się środowiska pracy w czasie rosnącej cyfryzacji w branży morskiej” – dodał.

„Należy przypomnieć, że Konwencja STCW określa uzgodnione międzynarodowo minimalne standardy, które często są poniżej edukacji morskiej, która może być prowadzona przez METs w całej Unii Europejskiej. Należy zatem wspierać i stymulować zakres edukacji morskiej w Europie mając także na uwadze fakt, że taka edukacja i szkolenia często są prowadzone w bezpłatnym i publicznym systemie„ – powiedział Mark Dickinson, przewodniczący Sekcji transportu Morskiego ETF Komitetu UE i sekretarz generalny Nautiliusa.

Zdaniem ETF Parlamentowi Europejskiemu należy się pochwała za aktywność we wdrażaniu procedur ustawodawczych i ETF szczególnie dziękuje sprawozdawcy, panu Dominique Riquet, który wykazał się stałą troską o ulepszanie składanych Komisji propozycji, kładąc nacisk na jakość edukacji morskiej, potrzebę dalszych działań aby rozszerzyć w Europie bazę kształcenia oraz zwiększyć wymogi bezpieczeństwa morskiego dla statków pływających pod banderą UE.

 

Źródło: komunikat prasowy ETF z dnia 04.04.2019

Aktualności, wydarzenia