Krajowa Sekcja Morska
Marynarzy i Rybaków

NSZZ Solidarność

Praktyki morskie dla studentów uczelni morskich

2019-10-03

Krajowa Sekcja Morska Marynarzy i Rybaków NSZZ "Solidarność" jako jedna z trzech ogólnopolskich organizacji związkowych marynarzy, razem z OZZOiM oraz FZZMiR, współtworzy stronę pracowników Zespołu Trójstronnego ds. Żeglugi i Rybołówstwa Morskiego. Uczestniczymy w trójstronnym dialogu za stroną rządową i stroną pracodawców reprezentując interesy pracowników branży morskiej.

Celem powołania Zespołu, jest prowadzenie trójstronnego dialogu społecznego w zakresie gospodarki morskiej oraz rozwiązywanie problemów związanych z transportem morskim i rybołówstwem morskim. Zadaniem Zespołu jest wypracowanie wspólnego stanowiska w sprawach ważnych z punktu widzenia polityki morskiej państwa oraz interesów pracowników i pracodawców. Zespół stanowi forum konsultacji w zakresie przepisów krajowych wdrażających postanowienia ratyfikowanych umów prawa międzynarodowego, w szczególności konwencji i zaleceń Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) i Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) oraz prawa Unii Europejskiej (UE).

W ostatnich kilku latach przedstawiciele uczelni morskich z Gdyni i ze Szczecina podnosili problem i poważne trudności jakie napotykają absolwenci tych szkół morskich w odbyciu obowiązkowych praktyk morskich – wymaganych konwencją STCW (International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping).

Sprawa realizacji praktyk morskich dla polskich absolwentów szkół morskich również przedstawiana była przez przedstawicieli strony pracodawców w kontekście kosztów praktyk morskich ponoszonych przez armatorów.

W rezultacie wielu spotkań i w odpowiedzi na wnioski stron Zespołu Trójstronnego ds. Żeglugi i Rybołówstwa Morskiego Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (MGMiŻŚ) opublikowało dnia 17.09.2019 roku projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn „Praktyki morskie dla studentów uczelni morskich” Oś priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju; Koszt całkowity projektu wynosi: 10 695 993,00 zł Koszt dofinansowania z UE wynosi: 9 014 582,90zł.

Opis projektu znajduje się na stronie internetowej MGMiŻŚ: https://www.gov.pl/web/gospodarkamorska/praktyki-morskie-dla-studentow-uczelni-morskich