Krajowa Sekcja Morska
Marynarzy i Rybaków

NSZZ Solidarność

O nas

Krajowa Sekcja Morska Marynarzy i Rybaków NSZZ ''Solidarność''

 

Krajowa Sekcja Morska Marynarzy i Rybaków NSZZ “Solidarność” prowadzi działalność w obronie praw marynarzy i rybaków morskich.

Jesteśmy wierni ideałom strajków sierpniowych w 1980 roku, porozumień zawartych 31 sierpnia 1980 roku w Gdańsku i opieramy swoją działalność na Statucie NSZZ “Solidarność”.

Dnia 2 grudnia 1980 roku w Szczecinie na spotkaniu Komisji Porozumiewawczych NSZZ “Solidarność” Przedsiębiorstw Gospodarki Morskiej ze Szczecina i Gdyni powstała Sekcja Krajowa Żeglugi i Gospodarki Morskiej przy Krajowej Komisji Porozumiewawczej NSZZ “Solidarność”. W dniu 8 grudnia 1980 roku Krajowa Komisja Porozumiewawcza NSZZ "Solidarność" udzieliła Sekcji pełnomocnictw do pertraktacji z rządem.

Nieszczęścia stanu wojennego, wprowadzonego 13 grudnia 1981 roku, dotknęły kadrę morską NSZZ "Solidarność" i przerwały oficjalną działalność morskich struktur NSZZ "Solidarność". Wielu naszych kolegów było prześladowanych i zostało uwięzionych. Władza komunistyczna wprowadziła niespotykane w historii ustawodawstwo militaryzujące flotę handlową. Pomimo szykan, presji i zagrożeń wiele naszych koleżanek i kolegów podjęło działalność w konspiracji - niejednokrotnie kosztem życia rodzinnego i zawodowego. Po ośmiu latach cierpień, ofiar i niezłomnej walki o wolność ponownie powstała NSZZ "Solidarność".

Przełom polityczny w Polsce, jaki miał miejsce w roku 1989 dał początek nowemu systemowi gospodarczemu kierującemu się ideami neoliberalizmu. Żegluga, jako jeden z najbardziej zglobalizowanych sektorów, a wraz z nią marynarze, zmuszeni zostali do szukania rozwiązań funkcjonowania w nowych warunkach.

W tej sytuacji jednostki organizacyjne NSZZ "Solidarność" postanowiły powołać dnia 4 maja 1989 roku w Szczecinie Krajową Sekcję Morską Marynarzy i Rybaków NSZZ "Solidarność".

Nowa sytuacja żeglugi, zarówno w kraju jak i na świecie, deregulacja i prywatyzacja jakim towarzyszyła zmiana bander statków, ich własności oraz zasad zatrudniania załóg, stały się bezpośrednim powodem chęci i konieczności afiliacji w Międzynarodowej Federacji Transportowców (ITF).

Dnia 30 lipca 1990 roku w imieniu Krajowej Komisji Wykonawczej NSZZ "Solidarność" Prezydium KKW skierowało oficjalne pismo do Sekretarza Generalnego ITF stwierdzające, że na podstawie decyzji podjętej 17 lipca 1990 roku, Prezydium Krajowej Komisji Wykonawczej NSZZ "Solidarność" akceptuje afiliację Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ "Solidarność" w ITF.

Dnia 21 listopada 1989 roku KSMMiR NSZZ "Solidarność" podpisała pierwsze międzynarodowe porozumienie o współpracy z norweskimi związkami zawodowymi marynarzy.

Dnia 4 grudnia 1989 roku w Rotterdamie na specjalne zaproszenie ITF nasi przedstawiciele reprezentowali KSMMiR NSZZ "Solidarność" na pierwszym Europejskim Zjeździe Marynarzy ITF – Sekcja była jedyną reprezentacją związkową z państw tzw. bloku wschodniego.

Dnia 19 lutego 1990 roku KSMMiR NSZZ "Solidarność" podpisała pierwszy układ zbiorowy pracy dla polskich marynarzy zatrudnionych na statkach pod banderą norweską (NIS).

Krajowa Sekcja Morska Marynarzy i Rybaków NSZZ ”Solidarność” została afiliowana w ITF dnia 1 kwietnia 1991 roku.

Przyjęcie Polski do UE wymaga udziału KSMMiR NSZZ "Solidarność" w pracach Europejskiej Federacji Transportowców (ETF). W czerwcu 1999 roku KSMMiR NSZZ "Solidarność" biorąc udział w Kongresie założycielskim ETF stała się jej członkiem założycielem.

Reprezentowanie marynarzy i rybaków, zwłaszcza zaś prowadzenie w ich imieniu działań związkowych z protestami włącznie oraz działań prawnych, spowodowało między innymi konieczność przyznania KSMMiR NSZZ "Solidarność" osobowości prawnej, co nastąpiło na XIV Krajowym Zjeździe NSZZ "Solidarność" w październiku 2001 roku w Poznaniu.

Historia powstania Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ "Solidarność" jest naszą dumą i stanowi trwały fundament naszej działalności.

Celem działania Sekcji jest:

 • Reprezentowanie marynarzy i rybaków morskich w zakresie problematyki związanej z funkcjonowaniem branży, wobec organizacji pracodawców oraz organów administracji państwowej w uzgodnieniu z Radą Krajowego Sekretariatu Transportowców NSZZ "Solidarność".
 • Ścisła współpraca z innymi związkami zawodowymi oraz globalnymi i regionalnymi federacjami zawodowymi, kierując się wspólnie i demokratycznie uzgodnionymi celami i problemami.
 • Działanie w interesie marynarzy i rybaków morskich we współpracy z międzynarodowymi strukturami związkowymi, a w szczególności Międzynarodową Federacją Transportowców (ITF) i Europejską Federacją Transportowców (ETF).
 • Koordynowanie działań jednostek organizacyjnych NSZZ “Solidarność” zrzeszonych w Sekcji.
 • Reprezentowanie marynarzy i rybaków morskich we właściwych organach i instytucjach Unii Europejskiej.
 • Kreowanie i realizacja działań edukacyjnych i informacyjnych.

 

KSMMiR NSZZ "Solidarność" realizuje swoje cele m.in. poprzez:

 • Zawieranie i wypowiadanie układów zbiorowych pracy dla marynarzy i rybaków morskich oraz innych porozumień a w szczególności z pracodawcami zagranicznymi.
 • Udział w działalności organizacji międzynarodowych.
 • Organizowanie i kierowanie akcjami protestacyjnymi, do strajku włącznie, w przypadku naruszenia interesów pracowniczych.
 • Udzielanie pomocy prawnej i podejmowanie interwencji w sprawach dotyczących zakresu działania Sekcji.
 • Prowadzenie roszczeń i spraw marynarzy wynikających z marynarskich umów o pracę, układów zbiorowych pracy, porozumień ze Związkami i pracodawcami zagranicznymi. Współpracujemy z największymi Związkami Zawodowymi w ramach ITF.   
 • Sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem prawa pracy, sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, podejmowanie przewidzianych prawem działań w przypadku występowania zagrożeń dla życia i zdrowia pracowników, oraz zapewnianie okresowej kontroli stanowisk pracy.
 • Prowadzenie usług związkowych dla marynarzy i rybaków morskich.
 • Opiniowanie i inicjowanie projektów aktów prawnych z zakresu objętego zadaniami Sekcji, prowadzenie działalności badawczej w celu przygotowania opinii Sekcji wiążących się z jej działalnością.
 • Informowanie członków o działalności Sekcji oraz prowadzenie działalności prasowej, wydawniczej i innej medialnej.

Dla potrzeby roszczeń i innych spraw wynikających z marynarskich umów o pracę prosimy o kontakt z biurem KSMMiR NSZZ "Solidarność" w Szczecinie ( szczecin@nms.org.pl ) lub w Gdyni ( gdynia@nms.org.pl ).

 

W skład KSMMiR NSZZ "Solidarność" wchodzą dobrowolnie jednostki organizacyjne NSZZ "Solidarność" zrzeszające marynarzy i rybaków morskich:

 • Organizacja Marynarzy Kontraktowych NSZZ "Solidarność"
 • Organizacja Międzyzakładowa NSZZ "Solidarność" Marynarzy i Rybaków
 • Organizacja Międzyzakładowa NSZZ "Solidarność" przy Polskiej Żegludze Morskiej
 • Organizacja Międzyzakładowa NSZZ "Solidarność" Dalmor
 • Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" przy Polskiej Żegludze Bałtyckiej S.A.
 • Organizacja Zakładowa NSZZ "Solidarność" w Przedsiębiorstwie Robót Czerpalnych i Podwodnych Sp. z o.o.
 • Organizacja Międzyzakładowa NSZZ "Solidarność" Morskich Służb i Przedsiębiorstw Ratowniczych
 • Organizacja Międzyzakładowa NSZZ "Solidarność" Pilotów Morskich