Krajowa Sekcja Morska
Marynarzy i Rybaków

NSZZ Solidarność

Oświadczenie w sprawie stosowania Kodeksu Wizowego Unii Europejskiej (UE) dla marynarzy

2020-01-28

Europejska Federacja Transportowców (ETF) przyłącza się do oświadczenia przedstawicieli przemysłu morskiego w sprawie stosowania Kodeksu Wizowego UE dla marynarzy.

Uzyskanie ważnej wizy umożliwiającej zejście na ląd jest ważnym aspektem dobrego samopoczucia marynarzy. Zejście na ląd jest prawem każdego marynarza a po spędzeniu wielu dni i nocy na statku ma zasadnicze znaczenie dla utrzymania dobrego zdrowia. Prawo marynarzy do wolnego na lądzie stanowi część Konwencji o Pracy na Morzu Międzynarodowej Organizacji Pracy (Regulacja 2.4) oraz Konwencji FAL* ( Konwencja o Ułatwieniach w Międzynarodowym Ruchu Morskim) Międzynarodowej Organizacji Morskiej. Ta ostatnia Konwencja została kilka lat temu wzmocniona, stanowiąc, że „ nie może być dyskryminacji ze względu na narodowość, rasę, kolor skóry, płeć, religię, poglądy polityczne lub pochodzenie społeczne”.

Gdy statki znajdują się w portach marynarze powinni mieć zatem możliwość łatwego opuszczenia statku – bez względu na ich narodowość. Istniejące w UE procedury często jednak utrudniają terminowe wydawanie wiz marynarzom. Ma to duży wpływ na ich zdrowie psychiczne i samopoczucie.

Kodeks Wizowy UE, który zacznie obowiązywać od 2 lutego 2020 roku, nie uznał marynarzy za specjalną kategorię pracowników, pomimo, że wykazano ich niski profil ryzyka oraz ich międzynarodowe prawo do urlopu i przebywania na lądzie.

Dlatego ETF wzywa państwa członkowskie UE do dopilnowania aby wdrożenie Kodeksu Wizowego było odpowiednio stosowane wobec marynarzy. Oświadczenie branżowe wspierane przez ETF, ITF, ECSA (European Community Shipowners’ Associations – Stowarzyszenie Armatorów Wspólnoty Europejskiej) , ICS( International Chamber of Shipping – Międzynarodowa Izba Żeglugi )  oraz CLIA (Cruise Lines International Associations – Międzynarodowe Stowarzyszenie Linii Pasażerskich)  zostało przesłane do rządów UE i Komisji Europejskiej. Dokument wyjaśnia, w jaki sposób należy wdrożyć Kodeks aby zapewnić marynarzom korzystanie z niektórych ułatwień jakie zapewnia Kodeks, takich jak ramy czasowe dla wniosków wizowych, wydawanie wiz wielokrotnego wjazdu i wydawanie wiz na granicy.

Ponadto ETF odnosi się do potrzeby ratyfikacji i wdrożenia Konwencji 185 Międzynarodowej Organizacji Morskiej jako alternatywnego narzędzia ułatwiającego marynarzom urlop na lądzie, przy jednoczesnym przestrzeganiu wymogów bezpieczeństwa państw portu. Wdrożenie konwencji w sprawie dokumentu tożsamości marynarza przyniosłoby znaczne ułatwienia w stosowaniu prawa marynarza do urlopu na lądzie.

*FAL Convention (Convention on Facilitation of International Maritime Traffic) – konwencja obowiązuje od 1967 roku ale jest stale aktualizowana . Zawiera ona normy I zalecane praktyki oraz zasady upraszczające formalności, wymogi dotyczące dokumentacji i procedury dotyczące przybycia, pobytu i wypłynięcia statków.

 

Tłumaczenie artykułu ze strony internetowej ETF: https://www.etf-europe.org/etf-joins-maritime-industry-statement-on-the-application-of-eu-visa-code-to-seafarers/