Krajowa Sekcja Morska
Marynarzy i Rybaków

NSZZ Solidarność

Ważne informacje ws kwarantanny dla marynarzy

2020-04-09

W związku ze zgłaszanymi wątpliwościami dot. stosowania rozporządzenia z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii w zakresie kwarantanny marynarzy, poniżej przedstawiamy informacje Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (MGMiŻŚ) dot. jego stosowania po roboczej konsultacji MGMiŻŚ ze Strażą Graniczną (SG).

W rozporządzeniu wskazano, iż obowiązku kwarantanny nie stosuje się w przypadku przekraczania granicy Rzeczypospolitej Polskiej w ramach wykonywania czynności zawodowych przez:

-  rybaków w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019 r. o pracy na statkach rybackich (Dz. U. z 2019 r. poz. 2197) lub marynarzy w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o pracy na morzu (Dz. U. z 2019 r. poz. 1889 i 2197), zwanej dalej „ustawą o pracy na morzu”, w tym marynarzy zatrudnionych na zasadach określonych w art. 46 lub art. 108 ustawy o pracy na morzu, a także marynarzy po upływie okresu pracy na statku schodzących ze statku w polskim porcie celem bezzwłocznej repatriacji, o której mowa w art. 57 ustawy o pracy na morzu, poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

 -  załogę statku w rozumieniu przepisów o bezpieczeństwie morskim.

W internecie pojawiły się informacje,  przedstawiane nawet przez wyspecjalizowane w tematyce morskiej kancelarie, że w związku z nowym brzmieniem zwolnienie z kwarantanny dotyczy wszystkich marynarzy w rozumieniu ustawy, w każdej sytuacji.

Podkreślić jednak należy, że przepis ten dotyczy „przekraczania granicy Rzeczypospolitej Polskiej w ramach wykonywania czynności zawodowych” – a zatem przekraczania granicy podczas np. załadunku/rozładunku czy też pobytu na stoczni, gdy marynarz pozostaje członkiem załogi statku morskiego.

Marynarz, który po zakończeniu zatrudnienia zszedł ze statku np. w Hamburgu i udaje się busem do domu na terytorium RP nie przekracza granicy w ramach wykonywania czynności zawodowych, a jako pasażer busa – podlega zatem kwarantannie.

Szczegółowo uregulowano 3 przypadki: marynarzy zatrudnionych na zasadach określonych w art. 46 lub art. 108 ustawy o pracy na morzu – a więc przypadki zatrudnienia na statku obsługiwanym przez kolejno wymieniające się załogi  oraz  na platformach pracujących w systemie pracy ciągłej. Takich osób – ze względu na organizację pracy i konieczność utrzymania promów/ platform w ruchu nie obowiązuje kwarantanna.

Ponadto kwarantanna nie obowiązuje w przypadku marynarzy, którzy po upływie okresu pracy na statku schodzą ze statku w polskim porcie (a więc nie wykonują już czynności służbowych), ale robią to w celu bezzwłocznej repatriacji poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W takiej sytuacji kwarantanna na terytorium RP nie miałaby sensu, skoro po jej zakończeniu marynarz (co do zasady obcokrajowiec, ale tez np. Polak mieszkający przy granicy w RFN) i tak udaje się poza terytorium RP. Natomiast ze względów bezpieczeństwa wszyscy inni marynarze objęci są kwarantanną.

Oczywiście nigdy w przepisach nie da się uwzględnić wszystkich przypadków, stąd zgodnie z § 2 ust. 10 rozporządzenia  państwowy inspektor sanitarny właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu, w których ma być obowiązkowa kwarantanna lub inny upoważniony przez Głównego Inspektora Sanitarnego państwowy inspektor sanitarny, w uzasadnionych przypadkach może zadecydować o skróceniu lub zwolnieniu z obowiązku jej odbycia. Wedle naszej wiedzy takie zgody są wydawane.

MGMiŻŚ podkreśla jednak, iż SG nie podlega MGMiŻŚ, więc niniejszej wiadomości nie można traktować jako oficjalnych wytycznych dot. stosowania przedmiotowego rozporządzenia. Decyzję podejmuje każdorazowo SG w oparciu o całokształt sprawy.

Aktualności, wydarzenia

2020-05-29
Ankieta dla marynarzy !!!
2020-05-29
MOP, IMO i ICAO wzywają rządy do wspólnego działania w sprawie zmian załogi oraz uznania statusu "kluczowego pracownika"
2020-05-25
ONZ musi przekonać rządy do przyjęcia protokołów dotyczących zmian załogi lub zaryzykować "katastrofę humanitarną".
2020-05-25
Petycja on-line dot. marynarzy
2020-05-22
Badanie dotyczące środków ochrony zdrowia na pokładzie statków
2020-05-15
Podmiany załogi: wspólne oświadczenie ITF i JNG
2020-05-15
Wspólne oświadczenie Europejskiej Federacji Transportowców (ETF) i Stowarzyszenie Armatorów Wspólnoty Europejskiej (ECSA)
2020-05-13
ITF wyraża żal z powodu śmierci dwóch kolejnych pracowników statków wycieczkowych, którzy nadal pozostają porzuceni za granicą
2020-05-11
Wiadomość ITF dla marynarzy
2020-05-08
Dostęp marynarzy do leków przyjmowanych przez długi czas
2020-05-07
Przemysł i związki zawodowe opracowały 12-stopniowe rozwiązania dla rządów mające na celu uwolnienie marynarzy od blokady COVID-19
2020-05-04
Kwarantanna marynarzy - od 2 maja nowe przepisy
2020-04-30
COVID-19 nie może być wykorzystywany do obniżania płac i standardów dla zatrudnionych na promach
2020-04-29
Uznanie COVID-19 za chorobę zawodową
2020-04-28
Przestrzegajcie prawa marynarzy do leczenia na lądzie w nagłych wypadkach. Wspólne oświadczenie Międzynarodowej Federacji Transportowców (ITF) i Wspólnej Grupy Negocjacyjnej (JNG).
2020-04-28
Międzynarodowy Dzień Pamięci o Pracownikach, 28 kwietnia 2020 roku
2020-04-27
ICS i ITF wzywają statki do włączenia syren aby wesprzeć "nieznanych" bohaterów światowego handlu w dniu Święta Pracy
2020-04-27
Praca w zbiornikach i przestrzeniach zamkniętych
2020-04-22
Kapitał pracowniczy kluczowym znaczeniem po pandemii
2020-04-21
Po wielu prośbach o pomoc do władz Indonezji - ostatecznie wydano zgodę na awaryjną ewakuację medyczną marynarza
2020-04-20
Podmiany załogi i prawa oraz obowiązki wynikające z kontraktu
2020-04-17
Wydanie specjalne "Biuletynu Morskiego" KSMMiR NSZZ "Solidarność"
2020-04-17
Komunikat Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (MGMiŻŚ) ws odbycia kwarantanny przez marynarzy, rybaków oraz innych członków załóg statków morskich oraz statków żeglugi śródlądowej
2020-04-15
ITF utworzył specjalną mapę z informacjami dla marynarzy
2020-04-14
COVID-19 - P&I, FSC, PSC, WHO - szybki przegląd
2020-04-14
Biuletyn Morski KSMMiR NSZZ "Solidarność"
2020-04-09
Życzenie świąteczne
2020-04-09
Informacja MGMiŻŚ ws kwarantanny dla marynarzy pracujących w systemie "wysadkowym"
2020-04-09
Ważne informacje ws kwarantanny dla marynarzy
2020-04-08
Wspólne oświadczenie Międzynarodowej Izby Żeglugi (ICS) oraz Międzynarodowej Federacji Transportowców (ITF)
2020-04-06
Uwagę mediów przyciąga wołanie marynarzy o pomoc w związku z niebezpieczeństwem laszowania na morzu
2020-03-31
Kluczowi pracownicy mogą nas chronić tylko wtedy, gdy my ich ochronimy
2020-03-27
Uaktualniona wersja "Wytycznych dotyczących przedłużenia ważności morskich dokumentów marynarzy w okresie ograniczeń związanych z zagrożeniem epidemicznym COVID-19"
2020-03-25
Wyobraź sobie świat, jeśli potrafisz
2020-03-24
Dziękujemy pracownikom transportu za utrzymanie świata w ruchu
2020-03-23
ITF i ICS wzywają światowe agencje do utrzymania żeglugi w czasie kryzysu COVID-19
2020-03-23
Państwa bander muszą chronić marynarzy i zdrowie pasażerów podczas kryzysu koronawirusowego
2020-03-20
Wytyczne Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (MGMiŻŚ) dotyczące przedłużenia ważności morskich dokumentów marynarzy w okresie ograniczeń związanych z zagrożeniem epidemicznym COVID-19
2020-03-19
ITF wyraża zgodę na przedłużenie umów z załogą
2020-03-18
Nowe informacje w sprawie porozumienia pomiędzy Polską i Norwegią w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w stosunku do polskich marynarzy zatrudnionych na statkach NIS ...