Krajowa Sekcja Morska
Marynarzy i Rybaków

NSZZ Solidarność

Kapitał pracowniczy kluczowym znaczeniem po pandemii

2020-04-22

Oświadczenie przewodniczącego ITF Paddy Crumlina i sekretarz generalnego ITF Stephena Cottona w imieniu afiliantów ITF z całego świata oraz 20 milionów członków z najważniejszych branż łańcucha dostaw takich jak: żegluga, kolej, prace portowe, drogowe, lotnicze, transport miejski, rybołówstwo i turystyka.

Ostatnie wydarzenia związane z wirusem COVID-19 wywołały bezprecedensowy światowy kryzys. Aby osiągnąć bardziej odpowiedzialne postępowanie biznesowe opowiadamy się za przeprojektowaniem wielostronnego zarządzania i rozliczania między organami krajowymi i międzynarodowymi oraz ich instytucjami, przedsiębiorstwami i związkami zawodowymi reprezentującymi pracowników.

 

W odpowiedzi na pandemię koronawirusa rządy interweniowały w gospodarkach krajowych w niespotykanym od pokoleń stopniu. Polityczne propozycje, za którymi związki transportowe konsekwentnie opowiadają się i pracują nad nimi od dziesięcioleci – takie jak bezpośrednie wsparcie dochodów pracowników, własność publiczna strategicznych gałęzi przemysłu, kontrola dostaw podstawowych towarów – uważane są w tej chwili za jedyne odpowiednie narzędzia. Fundamentalne jest jednak to aby rząd reagował na kryzys w ramach ustrukturyzowanych, zaangażowanych i uprawnionych ram trójstronnej odpowiedzialności.

 

Kryzys wpędza światową gospodarkę w kolejną głęboka recesję, bardziej wyniszczającą niż ta, która nastąpiła po krachu finansowym w 2008 roku. Większość krajów wchodzi w ten kryzys w gorszej sytuacji niż 12 lat temu. Dziesięć lat oszczędności na całym świecie osłabiło zdolność gospodarek i gospodarstw domowych do przyjęcia takiego szoku i wychodzenia z kryzysu przy jednoczesnym osłanianiu pracowników i ich rodzin przed jego skutkami.

 

ITF i Rada Globalnych Związków*, które reprezentują pracowników we wszystkich sektorach na całym świecie podjęły działania w tej sprawie, w której Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) i Bank Światowy koordynują globalną reakcję gospodarczą na kryzys.  Ta reakcja powinna opierać się na analizie upadków kryzysu finansowego z 2008 roku i zapewnić, że środki stymulujące koncentrują się na wzmocnieniu realnej gospodarki.

 

ITF reprezentuje pracowników w branżach łańcuchów dostaw, które stanowią oś dostaw w całej gospodarce światowej. Uważamy jednak, że oszustwa podatkowe, nadużycia pracy i chroniczne niedociągnięcia w zakresie ładu korporacyjnego są w naszych branżach powszechne. Niedociągnięcia te należy systematycznie usuwać aby reinwestowanie kapitału było produktywne i miało zasadnicze znaczenie dla przezwyciężenia kryzysu i zabezpieczenia społeczeństwa na przyszłość.

 

Fundusze emerytalne i rentowe, pochodzące głównie z odroczonych wynagrodzeń pracujących kobiet i mężczyzn, którzy obecnie stoją przed niszczącymi wyzwaniami, muszą zostać uznane za świadczenia dożywotne i zapewnić wsparcie społeczne i materialne. Jakikolwiek transfer bogactwa publicznego do prywatnych korporacji, bez długoterminowego zobowiązania do przywrócenia dobrobytu publicznego, jest niedopuszczalny. W przyszłości należy stosować trójstronne mechanizmy przywracania dobrobytu, ograniczanie ryzyka i zrównoważonego rozwoju.

 

Pandemia ujawniła poważne niedociągnięcia w systemach opieki zdrowotnej i powiązanych usługach publicznych, sieciach zabezpieczenia społecznego i modelach zatrudnienia, które szybko spowodowały niepewność zatrudnienia i podważyły bezpieczeństwo dochodów. Ujawniła również poważną alokację inwestycji kapitałowych. Silnie finansowany sektor biznesu wyczerpuje wartości gospodarki zamiast inwestować w działalność transformacyjną i długoterminową infrastrukturę potrzebną do sprostania dzisiejszym wyzwaniom.

 

ITF i inni przedstawiciele pracowników konsekwentnie opowiadali się za przekształceniem zaangażowania instytucjonalnego, podejściem, w który pracownicy są włączani na najwyższym szczeblu obok biznesu, rządów i instytucji wielostronnych w organizowanie społeczeństwa obywatelskiego. Ponownie ponawiamy nasze wezwanie do wprowadzenia uniwersalnej gwarancji pracy, która przywróci zaufanie, przejrzystość i rozliczalność w ramach łańcuchów dostaw a także przywróci prawa pracownicze, położy kres dumpingowi socjalnemu, zapewni niezawodną i dostępną regulację sektora finansowego oraz ochronę socjalną pracowników.

 

Potrzebne jest nowe podejście do alokacji kapitału aby przekształcić gospodarkę i aby sprostać wyzwaniom społecznym takim jak nierówność czy zmiana klimatu, wzmocnić produktywne sektory gospodarek, tworząc jednocześnie dobrze płatne, bezpieczne miejsca pracy i obalić prywatyzację poprzez przywrócenie podstawowych usług publicznych na własność państwa. Kapitał pracowniczy – skumulowana masa oszczędności emerytalnych pracowników, stanowiąca prawie połowę PKB krajów OECD – musi znajdować się w centrum tego nowego podejścia.

 

ITF będzie nadal współpracować z Globalnym Komitetem Związków ds. kapitału Pracowniczego, który od dawna twierdzi, że pracownicy muszą mieć większy wpływ na to w jaki sposób i gdzie są inwestowane ich oszczędności aby zapewnić, że pula kapitału instytucjonalnego zostanie lepiej przydzielona na inwestycje, obok finansów publicznych i pomoże w rozwiązywaniu problemów społecznych w interesie pracowników.

 

Jesteśmy zobowiązani do współpracy z prawdziwymi partnerami w celu odnowienia zrównoważonych inwestycji w globalne łańcuchy dostaw, które – aby zapewnić obywatelom świata zaopatrzenie w żywność, energię, materiały budowlane i środki medyczne – zależą od pracowników transportu.

 

ITF wzywa do zwiększenia inwestowania w realną gospodarkę i usługi, na które, jak np. na lotnictwo, tak krytycznie wpłynęła obecna sytuacja. Musi to również obejmować zobowiązania do szerszych inicjatyw, takich jak przejście do zerowej emisji dwutlenku węgla w transporcie i produkcji; w zakresie innowacji oraz badań i rozwoju w celu wspierania zwiększonej działalności gospodarczej, poprawy wydajności i osiągnięcie wysokiej jakości zatrudnienia w zaawansowanych branżach, takich jak produkcja, energia odnawialna, zrównoważone rolnictwo, akwakultura, rybołówstwo i systemy transportowe. Musimy przyspieszyć nasze wysiłki na rzecz przejścia na bezemisyjne paliwa transportowe gdyż to właśnie transport przyczyni się do powstania gospodarek bezemisyjnych do 2050 roku.

 

Dzięki rządom koordynującym inwestycje z różnych źródeł ponadnarodowe łańcuchy dostaw mogą wyłonić się z pandemii koronawirusa na nowej, odpowiedniej dla XXI wieku, drodze do infrastruktury. Nadal jesteśmy zaangażowani we współpracę z każdym sektorem krytycznego łańcucha dostaw, który ITF reprezentuje w zakresie potrzeb przejściowych poprzez przejrzyste i całościowe oraz wielostronne podejście do zagadnienia.

 

Kluczowe jest to aby transformacja ta koncentrowała się przede wszystkim na pracownikach transportu i pracownicy byli szerzej postrzegani. Sukces można osiągnąć dzięki uczestnictwu pracowników w tym zarządzaniu i wprowadzeniu nowych technologii i zautomatyzowanych procesów przemysłowych. Pracownicy muszą mieć dostęp do szkolenia i przekwalifikowania się oraz mieć możliwość utrzymania miejsc pracy ponieważ technologie zmieniają procesy pracy i produkcji. Należy poprawić bezpieczeństwo pracy i dochodów oraz zmniejszyć niepewność pracy.

 

Niezbędne w branży transportowej i szerszym łańcuchu dostaw są negocjacje zbiorowe i dialog społeczny, oparte na poszanowaniu praw pracowników i zasad ich uczestnictwa w tych negocjacjach. Branże transportowe zbyt często charakteryzują się nieprawidłowościami regulacyjnymi wykraczającymi poza pewne granice krajowe, które zaprzeczają globalnemu charakterowi tych branż dostawczych i usługowych.

 

Brak zaangażowania  i strategii w radzenie sobie z obecnym kryzysem stanowi krytyczną przeszkodę dla ustanowienia bardziej uniwersalnego, demokratycznego konsensusu, który prowadziłby do zrównoważonego rozwoju, godnej pracy, ograniczenia ryzyka, którego tak poszukuje społeczeństwo i które należy zabezpieczyć w tej krytycznej sytuacji.

 

Uznajemy, że można to osiągnąć jedynie poprzez demokratyczny konsensus. Będzie to miało znaczący wpływ na życie pracowników, nie tylko w sektorach transportu i energii ale w całej gospodarce i dlatego tak ważne jest aby rządy i przedsiębiorstwa współpracowały ze związkami zawodowymi przy wspólnym projektowaniu i przeglądzie programów „Sprawiedliwej transformacji”, w których każdy ma udział w budowaniu przyszłości naszego społeczeństwa.

 

*Global Unions to partnerstwo między Międzynarodową Konfederacją Związków Zawodowych, Federacjami Globalnych Związków i Komitetem Doradczym Związków Zawodowych przy OECD (Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju).

 

Tłumaczenie artykułu ze strony internetowej ITF z dnia 21 kwietnia 2020.

Aktualności, wydarzenia

2020-05-29
Ankieta dla marynarzy !!!
2020-05-29
MOP, IMO i ICAO wzywają rządy do wspólnego działania w sprawie zmian załogi oraz uznania statusu "kluczowego pracownika"
2020-05-25
ONZ musi przekonać rządy do przyjęcia protokołów dotyczących zmian załogi lub zaryzykować "katastrofę humanitarną".
2020-05-25
Petycja on-line dot. marynarzy
2020-05-22
Badanie dotyczące środków ochrony zdrowia na pokładzie statków
2020-05-15
Podmiany załogi: wspólne oświadczenie ITF i JNG
2020-05-15
Wspólne oświadczenie Europejskiej Federacji Transportowców (ETF) i Stowarzyszenie Armatorów Wspólnoty Europejskiej (ECSA)
2020-05-13
ITF wyraża żal z powodu śmierci dwóch kolejnych pracowników statków wycieczkowych, którzy nadal pozostają porzuceni za granicą
2020-05-11
Wiadomość ITF dla marynarzy
2020-05-08
Dostęp marynarzy do leków przyjmowanych przez długi czas
2020-05-07
Przemysł i związki zawodowe opracowały 12-stopniowe rozwiązania dla rządów mające na celu uwolnienie marynarzy od blokady COVID-19
2020-05-04
Kwarantanna marynarzy - od 2 maja nowe przepisy
2020-04-30
COVID-19 nie może być wykorzystywany do obniżania płac i standardów dla zatrudnionych na promach
2020-04-29
Uznanie COVID-19 za chorobę zawodową
2020-04-28
Przestrzegajcie prawa marynarzy do leczenia na lądzie w nagłych wypadkach. Wspólne oświadczenie Międzynarodowej Federacji Transportowców (ITF) i Wspólnej Grupy Negocjacyjnej (JNG).
2020-04-28
Międzynarodowy Dzień Pamięci o Pracownikach, 28 kwietnia 2020 roku
2020-04-27
ICS i ITF wzywają statki do włączenia syren aby wesprzeć "nieznanych" bohaterów światowego handlu w dniu Święta Pracy
2020-04-27
Praca w zbiornikach i przestrzeniach zamkniętych
2020-04-22
Kapitał pracowniczy kluczowym znaczeniem po pandemii
2020-04-21
Po wielu prośbach o pomoc do władz Indonezji - ostatecznie wydano zgodę na awaryjną ewakuację medyczną marynarza
2020-04-20
Podmiany załogi i prawa oraz obowiązki wynikające z kontraktu
2020-04-17
Wydanie specjalne "Biuletynu Morskiego" KSMMiR NSZZ "Solidarność"
2020-04-17
Komunikat Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (MGMiŻŚ) ws odbycia kwarantanny przez marynarzy, rybaków oraz innych członków załóg statków morskich oraz statków żeglugi śródlądowej
2020-04-15
ITF utworzył specjalną mapę z informacjami dla marynarzy
2020-04-14
COVID-19 - P&I, FSC, PSC, WHO - szybki przegląd
2020-04-14
Biuletyn Morski KSMMiR NSZZ "Solidarność"
2020-04-09
Życzenie świąteczne
2020-04-09
Informacja MGMiŻŚ ws kwarantanny dla marynarzy pracujących w systemie "wysadkowym"
2020-04-09
Ważne informacje ws kwarantanny dla marynarzy
2020-04-08
Wspólne oświadczenie Międzynarodowej Izby Żeglugi (ICS) oraz Międzynarodowej Federacji Transportowców (ITF)
2020-04-06
Uwagę mediów przyciąga wołanie marynarzy o pomoc w związku z niebezpieczeństwem laszowania na morzu
2020-03-31
Kluczowi pracownicy mogą nas chronić tylko wtedy, gdy my ich ochronimy
2020-03-27
Uaktualniona wersja "Wytycznych dotyczących przedłużenia ważności morskich dokumentów marynarzy w okresie ograniczeń związanych z zagrożeniem epidemicznym COVID-19"
2020-03-25
Wyobraź sobie świat, jeśli potrafisz
2020-03-24
Dziękujemy pracownikom transportu za utrzymanie świata w ruchu
2020-03-23
ITF i ICS wzywają światowe agencje do utrzymania żeglugi w czasie kryzysu COVID-19
2020-03-23
Państwa bander muszą chronić marynarzy i zdrowie pasażerów podczas kryzysu koronawirusowego
2020-03-20
Wytyczne Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (MGMiŻŚ) dotyczące przedłużenia ważności morskich dokumentów marynarzy w okresie ograniczeń związanych z zagrożeniem epidemicznym COVID-19
2020-03-19
ITF wyraża zgodę na przedłużenie umów z załogą
2020-03-18
Nowe informacje w sprawie porozumienia pomiędzy Polską i Norwegią w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w stosunku do polskich marynarzy zatrudnionych na statkach NIS ...