Krajowa Sekcja Morska
Marynarzy i Rybaków

NSZZ Solidarność

Agenda ONZ stwierdza, że rządy łamią prawo międzynarodowe

2020-12-21

Istotne orzeczenie Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) stwierdza, że podczas pandemii Covid-19 rządy naruszyły prawa marynarzy i nie zastosowały się do kilku postanowień Konwencji o Pracy na Morzu (MLC), w tym Artykułu 1 ustęp 2 o obowiązku współpracy.

Agenda ONZ wzywa państwa do „niezwłocznego” uznania marynarzy za kluczowych pracowników.

Komitet prawników wysokiego szczebla powtarza, że „właśnie w czasie kryzysu ochrona MLC nabiera pełnego znaczenia”.

 

Tym przełomowym orzeczeniem Komitet Ekspertów Międzynarodowej Organizacji Pracy wysłał mocny sygnał do rządów, że podczas pandemii Covid-19 nie wywiązywały się one z obowiązku, wynikającego z prawa międzynarodowego, opieki nad marynarzami.

 

Jest to pierwsze tego rodzaju orzeczenie, w którym komisja złożona z 20 wybitnych prawników stwierdziła, że rządy nikczemnie zaniedbały obronę minimalnych standardów ochrony praw  marynarzy określonych w prawie międzynarodowym na mocy Konwencji o Pracy na Morzu (MLC) z 2006 roku. Obejmują one takie podstawowe prawa jak dostęp do opieki zdrowotnej, repatriacja, coroczny urlop i zejście na ląd.

 

Orzeczenie to jest następstwem wniosków złożonych przez Międzynarodową Federację Transportowców (ITF) i Międzynarodową Izbę Żeglugi (ICS).

 

W odpowiedzi na orzeczenie Sekretarz Generalny ITF, Stephen Cotton i Sekretarz Generalny ICS, Guy Platten, wydali wspólne oświadczenie:

 

„Od miesięcy proszono rządy o zajęcie się kryzysem związanym z podmianami załogi a teraz powiedziano im, że muszą działać aby pomóc setkom tysięcy marynarzy, którzy wciąż znajdują się na statkach z powodu bezprawnych działań państw członkowskich”.

 

„Orzeczenie to jasno określa, że zarówno z prawnego, jak i moralnego punktu widzenia, nie jest w porządku, że kraje nadal oczekują, że marynarze będą pracować w nieskończoność, dostarczając światu żywność, lekarstwa i niezbędne zaopatrzenie a jednocześnie pozbawiając marynarzy podstawowych praw, jako pracowników i jako ludzi. To przełomowe orzeczenie jest wyraźnym potwierdzeniem tego co, przez ostatnie dziewięć miesięcy, mówią związki zawodowe marynarzy.”

 

„Orzeczenie to wyraźnie stwierdza, że wszystkie rządy muszą przestrzegać prawa międzynarodowego i pilnie uznać marynarzy za pracowników kluczowych i zrobić to z praktycznym skutkiem. Oznacza to umożliwienie marynarzom wysiadanie w portach w celu uzyskania pomocy medycznej. Oznacza to umożliwienie marynarzom dotarcie na lotnisko aby, po wygaśnięciu kontraktu, polecieć do domu. A to oznacza, że zastępcze załogi muszą być przepuszczone przez granice kraju aby mogły dołączyć do oczekujących statków bez konieczności walki z górą biurokracji. Do tej pory tylko 46 krajów uznało marynarzy za pracowników kluczowych, co po prostu nie jest zbyt dobre.”

 

„Z zadowoleniem przyjmujemy interwencję Komitetu Ekspertów MOP wyjaśniającą w jaki sposób rządy zawiodły w wypełnianiu swoich zobowiązań. Komitet jednoznacznie krytykuje brak wymaganej współpracy rządów. Krytykuje państwa za to, że pozwalają aby ta sytuacja trwała tak długo”.

 

„Komitet wyjaśnia także w jaki sposób możemy to razem naprawić. Jest to jedna z najbardziej bezpośrednich i skutecznych opinii ekspertów jaką do tej pory widzieliśmy. Po raz kolejny określono mapę drogową dotyczącą sposobu rozwiązania tego kryzysu humanitarnego i powrotu do normalnie funkcjonującego systemu podmiany załogi, na którym mogą polegać światowe łańcuchy dostaw. To rządy muszą zająć się wdrażaniem tego planu map drogowych i pilnie potraktować marynarzy jako pracowników kluczowych przy szczepieniach na Covid-19 jako wyraźny dowód zgodności z tym stwierdzeniem”.

 

Kryzys związany ze zmianą załogi

Wprowadzone z powodu pandemii krajowe ograniczenia w podróżowaniu niesłusznie dotknęły 400 000 marynarzy, którzy nie mogli wrócić do domu ani zostać zastąpieni przez nowe załogi. Obecnie setki tysięcy pracowników jest zmuszanych do przekraczania swoich kontraktów i utknęło na morzu lub oczekują na lądzie na podjęcie swojej pracy.

Sytuacja ta zagraża bezpieczeństwu i dobru psychicznemu marynarzy. W czasie gdy kraje tego najbardziej potrzebują ta ciągła niezdolność do rotacji marynarzy na statki i ze statków stanowi poważne zagrożenie dla możliwości dostarczania kluczowych ładunków drogą morską.

ICS i ITF od roku prowadzą kampanię na rzecz uznania marynarzy za pracowników kluczowych i zapewnienia, że ich prawa nie zostaną naruszone z powodu pandemii.

 

Uwagi od redaktorów

 

O ITF

Międzynarodowa Federacja Transportowców (ITF) zrzesza blisko 700 afiliowanych związków zawodowych z 150 krajów, pomagając swoim członkom w zapewnieniu praw, równości i sprawiedliwości. ITF to głos prawie 20 milionów pracujących kobiet i mężczyzn, w tym ponad miliona marynarzy.

 

O ICS

Międzynarodowa Izba Żeglugi (ICS) jest głównym międzynarodowym stowarzyszeniem floty handlowej zrzeszającym armatorów i operatorów statków handlowych, reprezentującym wszystkie sektory i branże oraz ponad 80% światowej floty handlowej.

 

O Komitecie Ekspertów MOP

Komitet Ekspertów MOP został utworzony w 1926 roku w celu zbadania  rosnącej liczby raportów rządowych o ratyfikowanych Konwencjach. Dziś składa się on z 20 wybitnych prawników powoływanych na trzyletnią kadencję przez Organ Zarządzający. Eksperci pochodzą z różnych regionów geograficznych, systemów prawnych i kulturowych. Rolą Komitetu Ekspertów jest zapewnienie bezstronnej i technicznej oceny stosowania międzynarodowych standardów pracy w państwach członkowskich MOP.

 

Tłumaczenie artykułu ze strony internetowej ITF z dnia 16.12.2020 roku.

Aktualności, wydarzenia

2021-07-29
ETF i ECSA z zadowoleniem przyjmują decyzję WHO o priorytetowym traktowaniu marynarzy w szczepieniach przeciwko COVID-19
2021-07-08
Sejmowa Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej jednomyślnie za wprowadzeniem podwyżek wynagrodzeń dla pracowników Morskich Służb Poszukiwania i Ratownictwa
2021-07-01
Ważna informacja dla marynarzy zatrudnionych na statkach pod banderą zarejestrowaną w Norweskim Międzynarodowym Rejestrze Statków (NIS)
2021-06-28
Dzień Marynarza bez szczepionek i bez przywrócenia naszych praw nie ma sensu
2021-06-17
Nowe informacje w sprawie porozumienia pomiędzy Polską i Norwegią w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w stosunku do polskich marynarzy zatrudnionych na statkach NIS ...
2021-05-24
Aby powstrzymać kryzys załogi w trzeciej fali konieczne jest globalne wprowadzenie szczepionek
2021-05-14
Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" przeciwko wykluczeniu marynarzy z projektu Dyrektywy o adekwatnych wynagrodzeniach minimalnych w UE
2021-05-07
Grupa zadaniowa ONZ powinna zbadać dlaczego rządy nie wypełniały zobowiązań wobec marynarzy podczas pandemii
2021-05-07
Marynarze powracający z Brazylii, Indii i RPA zwolnieni z kwarantanny
2021-04-27
"Status specjalny" marynarzy nadal jest przeciwko nim wykorzystywany - czas to zatrzymać
2021-04-22
Oświadczenie Komitetu Wykonawczego ETF z dnia 19 kwietnia 2021 roku - dialog społeczny w rumuńskim sektorze transportu
2021-04-22
Wspólne stanowisko ETF - ECSA w sprawie uznania marynarzy za kluczowych pracowników z dnia 20.04.2021 roku
2021-04-21
Marynarze i załogi lotnicze potrzebują priorytetowego traktowania szczepieniami przeciwko COVID-19
2021-04-15
Oświadczenie ITF w sprawie kolejnego odroczenia negocjacji IBF
2021-04-08
Wiadomości Europejskiej Federacji Transportowców - ETF: co się wydarzyło w Sekcji Transportu Morskiego w marcu 2021