Krajowa Sekcja Morska
Marynarzy i Rybaków

NSZZ Solidarność

Wystąpienie Sekretarza Generalnego ITF Stephena Cottona na 111 dorocznej Międzynarodowej Konferencji Pracy (ILC) Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP).

2023-06-16

Dziękuję panu przewodniczącemu i współpracownikom za możliwość dzisiejszego wystąpienia. Nazywam się Stephen Cotton i jestem sekretarzem generalnym Międzynarodowej Federacji Transportowców (ITF).

Po pierwsze, w imieniu prawie 18,5 miliona pracowników transportu na całym świecie, chcę pogratulować kolejnej udanej Międzynarodowej Konferencji Pracy (ILC) i podziękować wszystkim, którzy ciężko pracowali, aby konferencja zakończyła się sukcesem.

 

Chciałbym również podziękować Gilbertowi Houngbo, dyrektorowi generalnemu MOP, za jego wizję i przywództwo od czasu objęcia urzędu w październiku ubiegłego roku.

 

Nasz świat przeżywa obecnie kryzys i aby go przezwyciężyć, musimy się zjednoczyć. Po wyjściu z pandemii Covid-19 nastąpiła wysoka inflacja, kryzys związany z kosztami utrzymania, konflikty polityczne i klęski żywiołowe.

 

Pomimo tych kryzysów pracownicy transportu utrzymują świat w ruchu – codziennie przewożą miliony pasażerów i zapewniają naszej globalnej społeczności niezbędne dostawy i towary.

 

Obserwujemy jednak brak przyzwoitej pracy w transporcie i w całej światowej gospodarce – miejsca pracy stają się coraz bardziej niebezpieczne, zatrudnienie coraz bardziej niepewne, poziom życia spada, a prawa pracownicze – w tym podstawowe prawo do strajku – są atakowane.

 

Ponosimy zbiorową odpowiedzialność za budowanie lepszych miejsc pracy, zapewniając skuteczną ochronę pracy dla wszystkich pracowników.

 

Ogólna dyskusja na temat sprawiedliwej transformacji, oparta na wytycznych MOP dotyczących sprawiedliwej transformacji, odbywa się w krytycznym momencie. Sprawiedliwość klimatyczna jest nierozerwalnie związana z postępem społecznym.

 

Dekarbonizacja wszystkich środków transportu musi być szybka, bezpieczna i sprawiedliwa dla pracowników i społeczności, a my musimy chronić pracowników przed pogarszającymi się realiami klimatycznymi – musi nastąpić sprawiedliwa transformacja.

 

Sprawiedliwa transformacja związana jest z siłą oddziaływania pracowników. Pracownicy muszą mieć silny głos we wszystkich sprawach i decyzjach związanych ze skutkami zmian klimatu i ochroną standardów pracy.

 

Rządy, pracodawcy i pracownicy muszą aktywnie planować sprostanie wyzwaniom klimatycznym za pomocą ogólnobranżowych planów sprawiedliwej transformacji dla branży transportowej.

 

Na COP27 ITF, Międzynarodowa Izba Żeglugi (ICS), Międzynarodowa Organizacja Morska (IMO) i wspólna Morska Grupa Zadaniowa ds. Sprawiedliwej Transformacji MOP przedstawiły swój raport, z którego wynika, że ponad 800 000 marynarzy będzie wymagało przeszkolenia ??do połowy 2030 roku aby osiągnąć cel dotyczący temperatury uzgodniony w Porozumieniu paryskim.

 

Dziesięciopunktowy plan działania dotyczący szkolenia marynarzy gwarantuje, że marynarze nie będą obciążani żadnymi dodatkowymi obciążeniami.

 

W transporcie pasażerskim musimy zwrócić uwagę na wprowadzenie znacznych inwestycji w transport publiczny – i zmianę środków transportu – jako sposobu na ograniczenie emisji, napędzanie wzrostu gospodarczego i nowych zielonych miejsc pracy oraz przezwyciężanie nierówności.

 

Tylko dzięki wspólnej pracy rządy, pracodawcy i pracownicy mogą osiągnąć zmiany na skalę i w tempie, jakich potrzebuje nasza planeta. Aby sprawiedliwa transformacja stała się faktem, musimy dalej wspólnie opierać się na dotychczasowych postępach.

 

Z zadowoleniem przyjmujemy również dyskusje na temat ustalania standardów na temat wysokiej jakości praktyk zawodowych. Szacuje się, że młodzi pracownicy stanowią jedynie około 10 procent globalnej siły roboczej w transporcie.

 

Transport nie rekrutuje i nie zatrzymuje młodych pracowników w takim tempie, jakiego potrzebujemy. Młodzi pracownicy muszą być w stanie dostrzec jasne ścieżki satysfakcjonującego rozwoju kariery zawodowej na stanowiskach wysokiej jakości, bezpiecznych i wymagających wysokich kwalifikacji. Oznacza to wspieranie zatrudnienia młodzieży, wysokiej jakości przyuczanie do zawodu, przechodzenie ze szkoły do ??pracy, szkolenia i podnoszenie kwalifikacji oraz przechodzenie od pracy nieformalnej do formalnej.

 

Gratulujemy również Konferencji podjęcia zdecydowanych działań w związku z powtarzającymi się i rażącymi naruszeniami międzynarodowych standardów pracy przez państwa.

 

Nie możemy zapominać o krytycznym znaczeniu systemu nadzoru MOP, w tym Komitetu Konferencji ds. Stosowania Norm, dla zapewnienia, że ??państwa wdrażają ratyfikowane przez nie konwencje.

 

Teraz, gdy bezpieczne i zdrowe środowisko pracy jest podstawową zasadą i prawami w pracy, musimy wykorzystać ten impet, aby  bezpieczeństwo i zdrowie wszystkich pracowników transportu stało się rzeczywistością, z pociągnięciem do odpowiedzialności niedbałych pracodawców.

 

Nawet w środku światowych kryzysów nawiązaliśmy silne partnerstwa. Zalecenia ILO, WHO (Światowa Organizacja Zdrowia) i ITF Joint Action Group, przyjęte w styczniu 2023 r., stanowią silny precedens w zakresie działań mających na celu ochronę pracowników transportu w przyszłych sytuacjach zagrożenia zdrowia.

 

Na koniec chcemy potwierdzić nasze zaangażowanie we wdrażanie C190 – i chociaż wiele rządów już ratyfikowało konwencję – wciąż pozostaje wiele do zrobienia zarówno z rządami, jak i pracodawcami.

 

Dziękuję.

 

Tłumaczenie artykułu ze strony internetowej ITF (Międzynarodowa Federacja Transportowców) z dnia 13.06.2023 roku.