Krajowa Sekcja Morska
Marynarzy i Rybaków

NSZZ Solidarność

"Marynarze z Chorwacji są skarbem narodowym w Chorwacji..."

2017-07-05

"Marynarze z Chorwacji są skarbem narodowym w Chorwacji?" - powiedział Roko Mrvica - przedstawiciel Ministerstwa Morza, Transportu i Infrastruktury z Chorwacji na posiedzeniu Zespołu Trójstronnego ds. Żeglugi i Rybołówstwa Morskiego w Warszawie w dniu 30.06.2017 roku. Poniżej przedstawiamy ogólne omówienie systemu socjalnego oraz systemu podatkowego dla marynarzy z Chorwacji w żegludze międzynarodowej.

Opracowanie jest jedynie tłumaczeniem informacji z języka angielskiego na język polski jaką otrzymała Krajowa Sekcja Morska Marynarzy i Rybaków NSZZ „Solidarność” od Związku Zawodowego Marynarzy Chorwacji i nie stanowi autoryzowanego dokumentu i nie stanowi wykładni prawnej w/w przepisów obowiązujących w Chorwacji.

Prawa socjalne marynarzy zatrudnionych w żegludze międzynarodowej w Republice Chorwacji.

System socjalny dla marynarzy w żegludze międzynarodowej

Marynarze (rezydenci) zatrudnieni w żegludze międzynarodowej, niezależnie od przynależności państwowej statku, muszą być zarejestrowani w systemie społecznym (system ubezpieczeń zdrowotnych i emerytalnych) w Republice Chorwacji.

Okres ubezpieczenia rozciąga się od dnia zamustrowania do dnia zejścia ze statku, w oparciu o wpisy w chorwackiej książeczce żeglarskiej. Wyjątek stanowią marynarze, którzy mogą przedstawić dowody, że ich umowa o pracę została zawarta na okres dłuższy niż ich pobyt na statku – wówczas ich ubezpieczenie zostaje przedłużone do czasu zakończenia ich umowy o pracę.

Składki na obowiązkowe ubezpieczenie obejmujące okres pomiędzy zamustrowaniem a zmustrowaniem muszą być opłacane przez marynarzy na podstawie przepisów wydawanych przez właściwy organ podatkowy.

Rejestracja w chorwackim systemie społecznym nie jest wymagana tylko wówczas gdy marynarz ma zawartą umowę o pracę z firmą, która ma siedzibę w kraju , który jest członkiem UE lub jest stroną bilateralnej umowy z Chorwacją dotyczącej zabezpieczeń społecznych.

Marynarze zatrudnieni w żegludze międzynarodowej zobowiązani są płacić składki na ubezpieczenie zdrowotne i emerytalne w wysokości ustalonej rozporządzeniem ministerialnym wydawanym corocznie przez Ministerstwo Spraw Morskich, Transportu i Infrastruktury, przy czym miesięczna kalkulacja obowiązkowych składek obejmujących marynarzy w żegludze międzynarodowej, bez względu na przynależność państwową statku, obejmuje obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i ochronę zdrowia w miejscu pracy.

Wszystkie stanowiska występujące na statku od Kapitana, poprzez Oficerów i załogę szeregową są podzielone na 8 grup. W każdej z tych grup podstawę ubezpieczenia określa Ministerstwo.

Obowiązkowa składka na ubezpieczenie społeczne dla marynarzy zatrudnionych w żegludze międzynarodowej:

  • Składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe - 15%
  • Składka emerytalno-rentowa w oparciu o indywidualne wkłady kapitałowe - 5%
  • Dodatkowa składka na tzw. przyspieszone ubezpieczenie - 5,83% (wcześniejsze świadczenia  emerytalno-rentowe)
  • Dodatkowa składka na ubezpieczenie emerytalno –rentowe w oparciu o indywidualne wkłady kapitałowe na przyspieszone ubezpieczenie - 2,01%
  • Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 15%
  • Składka na ochronę zdrowia w miejscu pracy - 0,5%.

Całkowita składka wynosi 43,34%.

Marynarze, którzy są objęci systemem ubezpieczeń socjalnych w Chorwacji maja prawo do ubezpieczeń zdrowotnych;  są uprawnieni do korzystania z zasiłku chorobowego,  macierzyńskiego i wychowawczego ( płatny urlop oraz zasiłki finansowe), dodatku na dziecko, renty  (minimum  15 lat opłacanych składek na ubezpieczenie emerytalno – rentowe i wiek minimum 60 lat), wcześniejszej emerytury (co najmniej 35 lat opłacanych składek i wiek 60 lat) oraz emerytury (minimum 15 lat opłacanych składek i wiek 65 lat).

W przypadku bezrobocia marynarze mają prawo do odszkodowania pieniężnego i nie są zobowiązani do płacenia składek na rzecz zatrudnienia.

Marynarze mogą dobrowolnie ubezpieczyć się na wypadek bezrobocia i wówczas dobrowolnie opłacają składki na rzecz zatrudnienia. Składka ta wynosi 1,7% i obliczona jest na bazie miesięcznych składek określonych na rok 2017 według stanowisk na statku, płatna pro rata za okres zatrudnienia na morzu. Tylko wówczas gdy marynarze płacą składki na rzecz zatrudnienia są oni uprawnieni do odszkodowania w przypadku przerwania ich zatrudnienia.

Aktualności, wydarzenia

2021-12-02
Wystąpienie Strony Pracowników Zespołu Trójstronnego ds Żeglugi i Rybołówstwa Morskiego do Ministra Finansów
2021-12-01
Nie zapominajmy: profilaktyka HIV powinna być nadal w centrum uwagi
2021-11-24
Krajowy Sekretariat Transportowców NSZZ "Solidarność" apeluje do Premiera RP w sprawie ubezpieczeń społecznych dla polskich marynarzy
2021-10-21
ITF potępia napaść na Inspektora ITF i wzywa do zerowej tolerancji wobec przemocy na morzu
2021-10-15
Światowe związki zawodowe transportu mówią rządom, że sprzeciwiając się zniesieniu ograniczeń dostępności szczepionek, Zjednoczone Królestwo, Niemcy, Szwajcaria i UE przedłużają kryzys łańcucha dostaw
2021-09-30
Światowi przywódcy organizacji transportowych wzywają ONZ do zakończenia kryzysu humanitarnego pracowników łańcucha dostaw
2021-08-17
Nowe wydanie Biuletynu Morskiego Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ "Solidarność"
2021-08-13
Wiedza to potęga a nowe narzędzie internetowe ITF zapewni ją marynarzom
2021-08-10
Wystąpienie strony związkowej w sprawie podatków marynarskich
2021-08-06
Państwa, które pobierają opłaty lecz unikają zobowiązań: ITF rozszerzyła listę państw FOC
2021-08-02
Szczepienia marynarzy
2021-07-29
ETF i ECSA z zadowoleniem przyjmują decyzję WHO o priorytetowym traktowaniu marynarzy w szczepieniach przeciwko COVID-19
2021-07-08
Sejmowa Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej jednomyślnie za wprowadzeniem podwyżek wynagrodzeń dla pracowników Morskich Służb Poszukiwania i Ratownictwa
2021-07-01
Ważna informacja dla marynarzy zatrudnionych na statkach pod banderą zarejestrowaną w Norweskim Międzynarodowym Rejestrze Statków (NIS)
2021-06-28
Dzień Marynarza bez szczepionek i bez przywrócenia naszych praw nie ma sensu