Krajowa Sekcja Morska
Marynarzy i Rybaków

NSZZ Solidarność

Spotkanie w sprawie promów

2018-11-14

Dnia 5 listopada 2018 roku w siedzibie Polskiej Żeglugi Morskiej w Szczecinie odbyło się pierwsze spotkanie przedstawicieli polskich armatorów z przedstawicielami polskich i szwedzkich związków zawodowych marynarzy. Polską Żeglugę Morską P.P. (PŻM) reprezentował Zarządca Komisaryczny Paweł Brzezicki, Polską Żeglugę Bałtycką S.A. (PŻB) - Prezes Piotr Redmerski, Euroafrica Linie Żeglugowe Sp. z o.o. (Euroafrica) - Dyrektor Naczelny Jacek Wiśniewski, Polaris Usługi Morskie Sp. z o.o. - Pan Michał Czerepaniak, Krajową Sekcję Morską Marynarzy i Rybaków NSZZ "Solidarność" - Andrzej Kościk, Ogólnopolski Związek Zawodowy Oficerów i Marynarzy - Henryk Piątkowski, Federację Związków Zawodowych Marynarzy i Rybaków - Jacek Dubiński oraz SEKO - Kenny Reinhold.

W trakcie spotkania strona pracownicza i strona pracodawców przedstawiły swoje stanowiska dotyczące warunków pracy i płacy polskich marynarzy zatrudnionych na promach oraz oceny obecnej sytuacji w żegludze promowej na Morzu Bałtyckim pomiędzy Polską i Szwecją.

Przedstawiciele PŻM, PŻB i Euroafrica zaprezentowali sytuację polskich armatorów i realia finansowo ekonomiczne w jakich funkcjonują w Polsce.

Kenny Reinhold – Przewodniczący / Sekretarz Generalny SEKO poinformował o Polityce Ateńskiej ITF-u.

Polityka ITF-u zobowiązuje każdego afilianta ITF-u, z którym armator zamierza podpisać układ zbiorowy dla załóg promów uprawiających stałą żeglugę między państwami europejskimi, do skontaktowania się z innymi zainteresowanymi afiliantami ITF i poinformowania ich o tym, oraz Sekretariat ITF możliwie najwcześniej, w celu uzyskania ich zgody na podpisanie zaproponowanego układu. Jeśli w drodze takich konsultacji nie osiągnie się wzajemnego porozumienia, zastosowanie będą miały procedury arbitrażowe.

Andrzej Kościk podkreślił, że układ zbiorowy pracy akceptowany przez ITF stanowi obronę zarówno dla marynarzy i armatorów, przeciwko rosnącym zagrożeniom związanym z nieuczciwą konkurencją i dumpingiem socjalnym w żegludze promowej na Morzu Bałtyckim.

Obie strony związkowa i pracodawców potwierdziły wolę kontynuacji rozmów w sprawie układu zbiorowego pracy dla polskich marynarzy zatrudnionych na promach.